ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                 English

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ -  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διευθυντής/ντρια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η θέση  αφορά κατεξοχήν την παροχή έργου στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τη συνολική διεύθυνση του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό και τη συνέχεια της διεύθυνσης, παρακολουθώντας όλες τις  ροές εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βασικού στόχου, τα  ορόσημα, τις υποχρεώσεις, τα κεφάλαια, τους κινδύνους και τα ζητήματα που ανακύπτουν. Η εργασία περιλαμβάνει την υλοποίηση, τη συγκέντρωση κεφαλαίων, την  παρακολούθηση της προόδου, την επικοινωνία και την υποβολή αναφορών, βασικά στοιχεία για την προώθηση των στόχων της θέσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Όραμα και Αποστολή

Το όραμα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος όπου κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού, η αποστολή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να πραγματοποιεί έρευνα και να αναλαμβάνει δράση, εστιάζοντας στην πρόληψη και στον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την επιτυχία αυτής της αποστολής, το Τμήμα θα ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν τη λειτουργία των εθνικών τμημάτων που υιοθετεί η Διεθνής Αμνηστία μέσω των δημοκρατικά καθιερωμένων διαδικασιών της, τηρώντας παράλληλα τους εθνικούς κανόνες. Ειδικότερα, το Τμήμα ενεργεί σύμφωνα με το ισχύον διεθνές καταστατικό της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς και με τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετούνται από τα όργανα της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως η Παγκόσμια Συνέλευση  (GA) και το Διεθνές Συμβούλιο (IB). Σε εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων, το Ελληνικό Τμήμα οφείλει να υποβάλλει ετήσιες  αναφορές των δραστηριοτήτων του στα αρμόδια όργανα του διεθνούς κινήματος.

Βασικές αρχές

Η Διεθνής Αμνηστία αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα υπερασπιστών/στριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μοιράζονται τις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για τα μεμονωμένα θύματα, της παγκόσμιας κάλυψης, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Η κοινότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης τα μέλη του Τμήματος που μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:

Ο/η  διευθυντής/ρια αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και, κατά περίπτωση, στη Διεθνή Γραμματεία (IS) της Διεθνούς Αμνηστίας.

Επίσης ο διευθυντής/διευθύντρια έχει την άμεση επίβλεψη  όλων των θέσεων προσωπικού του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Άλλες σημαντικές σχέσεις: Ο/η κάτοχος της θέσης  οφείλει να διατηρεί καλές σχέσεις με τους βασικούς ενδιαφερόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις ΜΚΟ και το κοινό, όπως απαιτείται.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Θέση πλήρους απασχόλησης, η οποία ενδέχεται να απαιτεί ευέλικτο ωράριο εργασίας σε έντονες περιόδους. Η θέση εργασίας ενδέχεται να απαιτεί κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εμπειρία και τα προσόντα.

Πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση: Αρχικά η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο διευθυντής/η διευθύντρια:

- Διευθύνει και καθοδηγεί, από την αρχή έως το τέλος, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης και των επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία με την ανώτερη διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

- Αναπτύσσει πλήρους κλίμακας επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό  και διατηρεί  τα έγγραφα επικοινωνίας που αναταλλάσσει και τα οποία υποστηρίζουν τους στόχους της Οργάνωσης..

-  Επικοινωνεί με αποτελεσματικό τρόπο τις προσδοκίες στα μέλη της ομάδας του και στα ενδιαφερόμενα μέρη εγκαίρως και με σαφή τρόπο.

-  Διευθύνει, εκπαιδεύει, καθοδηγεί,  παρακινεί και  εποπτεύει το προσωπικό και τους εθελοντές/ντριες,  και τους επηρεάζει ώστε να αναλαμβάνουν θετική δράση και να λογοδοτούν για το έργο που τους ανατίθεται.

- Συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις προϋπολογισμού και εισηγείται τις επακόλουθες αλλαγές στον προϋπολογισμό, όταν απαιτείται.

- Διερευνά  ευκαιρίες  για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, εποπτεύει τη  δραστηριότητα συγκέντρωσης  κεφαλαίων του Τμήματος και προετοιμάζει σχετικές  προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν χρειάζεται.

- Ορίζει και διαχειρίζεται συνεχώς  τις προσδοκίες και τα παραδοτέα αποτελέσματα με τα μέλη της ομάδας του Γραφείου και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

- Εντοπίζει και διαχειρίζεται κινδύνους από θέματα που ανακύπτουν, υποχρεώσεων της Οργάνωσης και βασικών χρονοδιαγραμμάτων.

- Προωθεί την ενότητα και την επιμονή για την εξέλιξη εντός του Τμήματος ακόμα και σε περιόδους αβεβαιότητας.

- Παρακολουθεί  τη ροή εργασιών και το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα ορόσημα με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

- Διαχειρίζεται  δυναμικά  τις αλλαγές, εντοπίζει πιθανές κρίσεις, παρακολουθεί και διευθετεί  τις διαφορές και καταστρώνει σχέδια έκτακτης ανάγκης.

- Καθορίζει τα κριτήρια επιτυχίας και τα κοινοποιεί στα εμπλεκόμενα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου εργασιών.

- Δημιουργεί συστήματα ανατροφοδότησης και προβαίνει στις ανάλογες  προσαρμογές, ενημερώνοντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο.

-  Προβαίνει σε αξιολόγηση μετά την  πραγματοποίηση δράσεων και  συντάσσει αναφορές με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, προκειμένου να εντοπίζονται οι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας.

- Εκπροσωπεί το Τμήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κυβέρνηση, τις συναφείς οργανώσεις και το κοινό.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- Καλή γνώση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.

- Αναγνωρισμένες ικανότητες διαχείρισης και διεύθυνσης.

- Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στον προγραμματισμό και την οργανωτική ανάπτυξη με γνώμονα τον αντίκτυπο.

- Ικανότητα διαχείρισης, ανάθεσης και επίβλεψης της εργασίας των συναδέλφων, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη και απόδοση της ομάδας.

- Εμπειρία στη διαχείριση έργου με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς από την έναρξη ως την  ολοκλήρωση σε μεγάλο διεθνή οργανισμό.

- Εμπειρία στην καθοδήγηση επαγγελματικών σχέσεων και αποτελεσματικής επικοινωνίας με εσωτερικά ακροατήρια (IS, ΔΣ, μέλη κ.λπ.) και με ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών φορέων.

- Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

-Ικανότητα σύνταξης σαφών και συνοπτικών αναφορών, πραγματοποίησης παρουσιάσεων, εξαγωγής ουσιαστικών συμπερασμάτων από πληροφορίες και δεδομένα, αυτοπεποίθηση στην τηλεφωνική επικοινωνία και στον  συντονισμό συναντήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς.

- Ικανότητα δημιουργικής επίλυσης των προβλημάτων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο.

- Ικανότητα να σκέφτεται και να υλοποιεί στρατηγικά και να εργάζεται υπό πίεση και με ορθή πολιτική κρίση.

- Εμπειρία εκπροσώπησης μιας οργάνωσης στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην κυβέρνηση, σε  συναφείς οργανώσεις και στο κοινό.

- Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

- Κατάρτιση και υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού και σύσταση επακόλουθων αλλαγών στον προϋπολογισμό, όταν απαιτείται.

- Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, επιπλέον γλώσσες αποτελούν πλεονέκτημα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Η ισότητα και η ποικιλομορφία αποτελούν τον πυρήνα των  αρχών της Διεθνούς Αμνηστίας και το προσωπικό αναμένεται να εργάζεται συλλογικά και ατομικά για την προώθηση μιας εποικοδομητικής και ευαίσθητης προσέγγισης προς τους άλλους που προέρχονται από διαφορετικό  υπόβαθρο, όπου το έργο των άλλων εκτιμάται και γίνεται σεβαστό.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Δημόσια ή άλλη δραστηριότητα, ένταξη ή υποστήριξη σε οποιαδήποτε ομάδα ή οργάνωση, προσωπική σχέση ή άλλος παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με τις αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας (συγκεκριμένα την ανεξαρτησία και την αμεροληψία), ή να εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια, ή να εμποδίσει με άλλο τρόπο τον/την υποψήφιο/α να εκτελέσει τα βασικά καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, θα αποκλείσει τον/την υποψήφιο/α από το διορισμό.

Υποβολή αίτησης:

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την αίτησή σας (βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές, επιστολή κινήτρων) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση hr@amnesty.org.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιουνίου 2023 (έως τις 23.59)

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.