ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού – Διοικητικός/ή Υπάλληλος

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα

ΩΡΑΡΙΟ

40 ώρες την εβδομάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο/η Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού – Διοικητικός/ή Υπάλληλος εντάσσεται στο Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και είναι υπεύθυνος/η για την υποστήριξη της ομαλής και αποτελεσματικής καθημερινής λειτουργίας του κεντρικού της Γραφείου και για την λειτουργία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναφέρεται στον/ην εκάστοτε Υπεύθυνο Οικονομικών και στον/ην εκάστοτε Διευθυντή/τρια.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκτέλεση διαφόρων εργασιών υποστήριξης εντός του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας, οργάνωση συναντήσεων, διατήρηση αρχείων βάσης δεδομένων εργαζομένων, διατήρηση και ενημέρωση βάσεων δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. κανονικές και αναρρωτικές άδειες) και συντονισμός των προκηρύξεων νέων θέσεων εργασίας
 • Υποστήριξη της εκάστοτε επιτροπής προσλήψεων στην ανεύρεση υποψηφίων, στην καταχώριση και προώθηση των σχετικών αγγελιών στους ανάλογους ιστοτόπους, στη λήψη και διαχείριση αιτήσεων εργασίας, στην κατάρτιση των σχετικών πινάκων αξιολόγησης, στον προγραμματισμό συνεντεύξεων, καθώς και συμμετοχή στη διαδικασία συνέντευξης
 • Συμμετοχή στο διοικητικό κομμάτι της διαδικασίας προσλήψεων (διενέργεια ελέγχων δικαιολογητικών πρόσληψης, σύνταξη συμβάσεων εργασίας κ.ά.)
 • Παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας
 • Διατήρηση ενημερωμένων αρχείων, εγγράφων και τεκμηρίωσης ανθρώπινου δυναμικού με συνεχή ενημέρωση της βάσης δεδομένων των εργαζομένων
 • Υποστήριξη της προετοιμασίας και του συντονισμού της διαδικασίας πρόσληψης ασκούμενων (αιτήσεις, συνεντεύξεις, απαντήσεις στις αιτήσεις, αναρτήσεις σε πλατφόρμες όπως το ATLAS)
 • Παρακολούθηση συμβάσεων πρακτικής άσκησης και ενημέρωση της σχετικής βάσης δεδομένων
 • Συντονισμός δράσεων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (συνεδριάσεις, εκπαίδευση, έρευνες, συναντήσεις ομάδας προσωπικού κ.λπ.) με τήρηση των σχετικών πρακτικών
 • Διαχείριση αιτημάτων εργαζομένων που άπτονται του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. αποσαφήνιση κανονισμών, διαχείριση συγκρούσεων κ.ά.), καταγραφή τους και διεκπεραίωσή τους
 • Ευθύνη για την τήρηση του GDPR σε συνεργασία/επικοινωνία με τον/την DPO
 • Εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης και του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του οργανισμού

Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Συντονισμός προμηθειών/αναλωσίμων γραφείου, συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απογραφής
 • Διαχείριση της επικοινωνίας και παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. επικοινωνία με το IT HELP DESK της Διεθνούς Γραμματείας για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών ασφαλείας), συμπεριλαμβανομένων των προσφορών προμηθειών και της διαχείρισης συμβολαίων προμηθευτή και της αξιολόγησης απόδοσης προμηθευτή
 • Οργάνωση αρχείων και παροχή γενικής υποστήριξης για την ομαλή λειτουργία του γραφείου
 • Υποστήριξη στην εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα CRM και αποστολή αποδείξεων σε μέλη και δωρητές
 • Υποστήριξη στη διαχείριση, παρακολούθηση και προετοιμασία παραγγελιών εμπορευμάτων
 • Διαχείριση των ραντεβού/συναντήσεων και υποδοχή των επισκεπτών κατά την άφιξή τους στο γραφείο
 • Ειδοποίηση του αρμόδιου προσωπικού για αφίξεις επισκεπτών
 • Διαχείριση του κεντρικού e-mail και της τηλεφωνικής γραμμής του οργανισμού/διαχείριση αλληλογραφίας
 • Προετοιμασία βάσης δεδομένων και ενημέρωση επαφών (ΜΚΟ, δωρητές, κυβέρνηση και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη)
 • Άλλες διοικητικές εργασίες: Υποστήριξη άλλων εργασιών διαχείρισης γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπώσεων, της αποστολής φαξ, της αποστολής αλληλογραφίας, της αρχειοθέτησης, της συλλογής/αποστολής εγγράφων κ.λπ. όπως απαιτείται

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Οικονομικά, τη Διοίκηση επιχειρήσεων ή σε έναν σχετικό τομέα× μεταπτυχιακό τίτλος στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή στη διοίκηση επιχειρήσεων θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα.
 • Εναλλακτικά, διετής προϋπηρεσία σε θέση υπεύθυνου/ης ή βοηθού υπεύθυνου/ης ανθρωπίνου δυναμικού σε φορέα με αριθμό εργαζομένων ανάμεσα στα 10 και 20 άτομα.
 • Εναλλακτικά, τετραετής προϋπηρεσία σε θέση διοικητικού υπαλλήλου σε φορέα με αριθμό εργαζομένων ανάμεσα στα 10 και 20 άτομα.
 • Καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας τόσο ανεξάρτητα όσο και με ομάδα
 • Άριστες δεξιότητες στη γραπτή και στην προφορική επικοινωνία
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητες στη διαχείριση συγκρούσεων/εντάσεων στον εργασιακό χώρο
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης γραφείου
 • Άριστη γνώση MS Office και λογισμικού διαχείρισης γραφείου (CRM κ.λπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 • Προηγούμενη εμπειρία σε φορέα της κοινωνίας των πολιτών είναι επιθυμητή
 • Αναγνώριση και αποδοχή της αποστολής της Διεθνούς Αμνηστίας, του οράματός της και των βασικών της αρχών           

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Δημόσια ή άλλη δραστηριότητα, υπαγωγή ή υποστήριξη οποιασδήποτε ομάδας ή οργανισμού, προσωπικής ένωσης ή άλλου παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει πραγματική ή διαφαινόμενη σύγκρουση συμφερόντων με τις αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας (συγκεκριμένα ανεξαρτησία και αμεροληψία) ή να εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια ή να εμποδίσει με άλλο τρόπο την/ον υποψήφια/ο να ασκεί βασικά καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης και, ως εκ τούτου, θα απέκλειε τον διορισμό της/ου υποψήφιας/ου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για την επίτευξη αυτού του οράματος, αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να αναλαμβάνει έρευνα και δράση με επίκεντρο την πρόληψη και τον τερματισμό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ανεξάρτητη από κυβερνήσεις, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικά συμφέροντα και θρησκείες. Επίσης οικονομικά ανεξάρτητη χάρη στις γενναιόδωρες προσφορές των μελών και των υποστηρικτών της.

Δέσμευση για Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη:

Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει σε έναν κόσμο που είναι δίκαιος, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιος. Μαζί, δεσμευόμαστε να είμαστε μια αντιρατσιστική οργάνωση με ποικίλο εργατικό δυναμικό που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις παγκόσμιες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. Γνωρίζουμε ότι διαφορετικές φωνές, ιδέες, προοπτικές, εμπειρίες και γνώσεις, η συνεργασία μας θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε και να διατηρήσουμε έναν αντιρατσιστικό, πολιτισμικά ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς οργανισμό, όπου όλες/οι οι εργαζόμενες/οι νιώθουν ότι εκτιμώνται, έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε αυτόν και έχουν ίσες ευκαιρίες να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: hr@amnesty.org.gr

Τελική ημερομηνία υποβολής: 11 Φεβρουαρίου 2024

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (και τα δύο σε ελληνικά και σε αγγλικά)  που να περιγράφει με ποιο τρόπο ανταποκρίνεστε σε κάθε απαίτηση της ζητούμενης θέσης εργασίας. Οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε δύο ανθρώπους ως συστατικές επαφές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους στην περίπτωση προσφοράς εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες.

Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σημειώνεται ότι μόνο συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων θα ειδοποιηθεί από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.