ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 Γενικά

Για  το σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα», (στο εξής «Διεθνής Αμνηστία» ή/και «Σωματείο»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων έχει κομβική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Σωματείου να παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τους ειδικότερους όρους τήρησης της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσία και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τύποι Δεδομένων

Η Διεθνής Αμνηστία συλλέγει απευθείας από τους Μέλη απλά προσωπικά δεδομένα για την εγγραφή και συμμετοχή μελών στο Σωματείο, αλλά και για για την ενημέρωσή τους αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Σωματείου. Συγκεκριμένα, συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα από τους μέλη: Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ.

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζονται στη Διεθνή Αμνηστία από τα μέλη του σωματείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησης της συμμετοχής τους των υποχρεώσεων που απορρέουν αυτή και την εκπλήρωση τυχόν σχετικών νομίμων υποχρεώσεων. Τα δεδομένα αυτά θα ζητηθούν, επίσης, στο βαθμό που η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Διεθνούς Αμνηστίας. Σε καμία περίπτωση δε θα γίνει επεξεργασία των προσκομιζόμενων προσκομιζόμενων δεδομένων χωρίς να συντρέχει κάποιος αντίστοιχος νομιμος λόγος επεξεργασίας.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο συμμετοχής στο σωματείο, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έναν από τους ακόλουθους αναφερόμενους σκοπούς: 1/ Εγγραφή, διαγραφή, αναστολή μελών 2/ Συμμετοχή μελών στα όργανα και άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους 3/ ενημέρωση των μελών για θέματα που άπτονται της λειτουργίας του σωματείου.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζετε θα τηρηθούν για όσο καιρό έχετε την ιδιότητα του μέλους, αλλά και μετά την αποχώρησή σας για 20 χρόνια στο πλαίσιο εξυπηρέτησης νομίμων υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Πρόσβαση και διαβίβαση των δεδομένων

Τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά από υπαλλήλους με αρμοδιότητες σχετικές με τη διοικητική οργάνωση της Διεθνούς Αμνηστίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτους εκτελούντες με τους οποίους συνεργάζεται η Διεθνής Αμνηστία (λογιστές, νομικούς κλπ), και να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η Διεθνής Αμνηστία έχει διασφαλίσει πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Μελών, όσοι εργάζονται για τους σκοπούς του, οι συντηρητές και τεχνικοί των ηλεκτρονικών συστημάτων της καθώς και κάθε τρίτο συνεργαζόμενο μέρος θα παρέχει υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τα δεδομένα των Μελών.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Διεθνής Αμνηστία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από υπαλλήλους και τυχόν τρίτους, βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται πάντα το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας. Η Διεθνής Αμνηστία δε θα μοιραστεί με κανένα περαιτέρω τρίτο προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας, κλπ). Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των νόμιμων υποχρεώσεων της, η Διεθνής Αμνηστία κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και την κατά τόπο αρμόδιο Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Διεθνής Αμνηστία δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που παρέχονται από τους Μέλη. Ειδικές τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες προστατεύουν τα προσκομιζόμενα δεδομένα από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση ή απώλεια.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που η Διεθνής Αμνηστία παρέχει, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας, η Διεθνής Αμνηστία θα λειτουργήσει άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των υποκειμένων.

Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα:

α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστωθεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας,

β/ δικαίωμα τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων,

γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση,

δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη διαφωνία για τους σκοπούς επεξεργασίας,

στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Ανάκλησης της συναίνεσης

Σας ενημερώνουμε ότι όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συναίνεσή σας (για παράδειγμα κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτο καθ’ υπόδειξή σας), έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή ελεύθερα. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν θα θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην προηγούμενη συναίνεσή σας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διεθνούς Αμνηστίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας athens@amnesty.org.gr, ή την τηλεφωνική γραμμή 2103600628. Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα αναφοράς στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνία: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr

 

Ο Υπογράφων/ουσα έλαβα γνώση

 

[Ημ/νία]                                                           [Ον/μο]                                    [Υπογραφή]

.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.