ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αιτούντων Εργασία/Εθελοντική Προσφορά/Πρακτική Άσκηση

 

Για  το σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα», (εφεξής χάριν συντομίας η «Διεθνής Αμνηστία»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων έχει κομβική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο αίτησης για εργασία, εθελοντισμό και πρακτική άσκηση να παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τους ειδικότερους όρους τήρησης της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσία και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τύποι Δεδομένων

Η Διεθνής Αμνηστία συλλέγει απευθείας από εσάς, τους Αιτούντες εργασία, εθελοντισμό και πρακτική άσκηση (εφεξής χάριν συντομίας «Αιτούντες») απλά προσωπικά δεδομένα για να επεξεργαστεί το αίτημά σας για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Διεθνούς Αμνηστίας. Συγκεκριμένα, συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, βαθμίδα και είδος σπουδών, ξένες γλώσσες και γνώση Η/Υ, προηγούμενη εμπειρία, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων, επιθυμητό αντικείμενο συμμετοχής, συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες ή οργανισμούς στους οποίος οι αιτούντες απασχολήθηκαν ή σπούδασαν, φωτογραφία.

Τα δεδομένα συλλέγονται από έγγραφα που μας στέλνετε, βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές και συνεντεύξεις. Η Διεθνής Αμνηστία μπορεί να συλλέξει δεδομένα και από οργανισμούς προηγούμενης απασχόλησης σας, όταν μας έχετε προσκομίσει στοιχεία επικοινωνίας για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση που η συλλογή γίνει κατά τα παραπάνω, η Διεθνής Αμνηστία θα σας ενημερώσει σχετικά.

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζονται για την επεξεργασία του αιτήματος συμμετοχής στις δραστηριότητες της Διεθνούς Αμνηστίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διερεύνηση της πιθανότητας μελλοντικής συνεργασίας. Τα δεδομένα αυτά θα ζητηθούν, επίσης, στο βαθμό που η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Διεθνούς Αμνηστίας. Σε καμία περίπτωση δε θα γίνει επεξεργασία των προσκομιζόμενων δεδομένων χωρίς να συντρέχει κάποιος αντίστοιχος νόμιμος λόγος επεξεργασίας.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται για τη διερεύνηση της απασχόλησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έναν από τους ακόλουθους αναφερόμενους σκοπούς: 1/ την αξιολόγηση των προσόντων σας, 2/ την επικοινωνία με εσάς, 3/ τη διαφύλαξη νομίμων συμφερόντων της Διεθνούς Αμνηστίας 4/ τη μεταγενέστερη διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας μαζί σας, η οποία στηρίζεται σε ειδική σχετική συναίνεσή σας.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζετε θα τηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, για τη θέση που έχετε καταθέσει αίτηση.

Στην περίπτωση που δεν γίνει επιλογή σας σε ορισμένη θέση απασχόλησης, πρακτικής άσκησης ή εθελοντισμού, προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από τη Διεθνή Αμνηστία, εφόσον έχετε δώσει σχετική συναίνεση, με σκοπό να επανεξεταστούν για μελλοντική δυνατότητα απασχόληση. Σε διαφορετική περίπτωση, ή σε περίπτωση ανάκληση της συναίνεσης, θα διαγραφούν μετά το πέρας της επιλογής.

Σε περίπτωση επιλογής σας για τη θέση εργασίας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για να την εξυπηρέτηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ενώ θα σας κοινοποιηθεί και νέα Πολιτική Απορρήτου Εργαζόμενου.

Πρόσβαση και διαβίβαση των δεδομένων

Τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά από υπαλλήλους με αρμοδιότητες σχετικές με τη διοικητική οργάνωση της Διεθνούς Αμνηστίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτους εκτελούντες με τους οποίους συνεργάζεται η Διεθνής Αμνηστία (λογιστές, νομικούς κλπ), και να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η Διεθνής Αμνηστία έχει διασφαλίσει πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όσοι εργάζονται για τους σκοπούς του, οι συντηρητές και τεχνικοί των ηλεκτρονικών συστημάτων της καθώς και κάθε τρίτο συνεργαζόμενο μέρος θα παρέχει υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τα δεδομένα των Αιτούντων.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Διεθνής Αμνηστία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από υπαλλήλους και τυχόν τρίτους, βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται πάντα το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας. Η Διεθνής Αμνηστία δε θα μοιραστεί με κανέναν περαιτέρω τρίτο προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας, κλπ).

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Διεθνής Αμνηστία δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων σας. Ειδικές τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες προστατεύουν τα προσκομιζόμενα δεδομένα από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση ή απώλεια.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που η Διεθνής Αμνηστία παρέχει, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας, η Διεθνής Αμνηστία θα λειτουργήσει άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των υποκειμένων.

Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα:

α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστωθεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας,

β/ δικαίωμα τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων,

γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση,

δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη διαφωνία για τους σκοπούς επεξεργασίας,

στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Μη προσκόμιση δεδομένων

Δεν έχετε νομική ή συμβατική υποχρέωση να παρέχετε δεδομένα στη Διεθνή Αμνηστία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής για διαθέσιμη θέση εργασίας. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μη μπορέσουμε να επεξεργαστούμε σωστά ή καθόλου την αίτησή σας.

Ανάκλησης της συναίνεσης

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συναίνεσή σας, την οποία έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν θα θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην προηγούμενη συναίνεσή σας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διεθνούς Αμνηστίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας athens@amnesty.org.gr, ή την τηλεφωνική γραμμή 2103600628. Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα αναφοράς στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνία: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.