ΔΙΔΑΞΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διδάσκω τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σημαίνει:

* Θέτω έναν παιδαγωγικό στόχο που διαπερνά το τυπικό και άτυπο πρόγραμμα του σχολείου και αναπτύσσεται περισσότερο μέσω του πλαισίου παρά μέσω αποσπασματικών διδακτικών δράσεων. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται κάθε πρόγραμμα που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ολοκλήρωση και την καλλιέργεια ικανοτήτων.

* Καλλιεργώ μια κουλτούρα, δηλαδή ύφος και ήθος στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, οργανωτική αντίληψη της τάξης και της ομάδας, διοικητική αντίληψη του σχολείου, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, αισθητική παρουσία. Η κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων από δύο κυρίαρχες, αλληλένδετες και αδιαίρετες αξίες: σεβασμό στο άτομο και συμμετοχή στην ομάδα. Άλλες διακριτές αξίες στην κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η άρνηση κάθε μορφής ρατσιστικής συμπεριφοράς και διακρίσεων, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία από το φόβο, την ανασφάλεια, την πείνα, η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, η υποχρέωση να τηρούμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα. Κάθε πρόγραμμα ή δραστηριότητα ΕΑΔ επιδιώκει την ενδυνάμωση αυτής της κουλτούρας παρέχοντας παιδαγωγικές εμπειρίες για κάθε μία από τις παραπάνω αξίες.

* Αναπτύσσω μια μεθοδολογία συνεργατικής ανακάλυψης, κριτικής σκέψης και μετασχηματιστικής δύναμης.

Μέθοδος ΕΑΔ, είναι κάθε διδακτική μέθοδος που μαθαίνει το παιδί να σέβεται τον εαυτό του και τον άλλο, να υποστηρίζει τις οικουμενικές αξίες της ζωής όπως αναδείχθηκαν από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να σκέφτεται με κριτική σκέψη, να αναπτύσσει ικανότητες ορθής επίλυσης των προβλημάτων, να ενδιαφέρεται και να αναλαμβάνει ευθύνες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να συμμετέχει και να συνεργάζεται σε συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες.
Η μεθοδολογία διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζει τη δημιουργική και θετική προσέγγιση της ζωής, την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης των προσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων και ενδυναμώνει το άτομο και την κοινωνία.

* Αξιοποιώ υλικό που έχει συγκεντρωθεί από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συστηματική τεκμηρίωση.

* Διδάσκω οποιοδήποτε μάθημα μέσα από την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων σήμερα σε όλον τον κόσμο. Διδάσκω σημαντικές έννοιες όπως ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία σκέψης και έκφρασης, αδιαιρετότητα και αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων, θετική και αρνητική προκατάληψη, προσβασιμότητα, ενδυνάμωση, παγκόσμια κοινότητα και ανθρωπιστικό ή διεθνές δίκαιο.

 

Γίνομαι μέλος ενός παγκόσμιου κινήματος

Σχέδια μαθημάτων για σχολεία

Πώς να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην τάξη μου

 

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Βασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα. Δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς διακρατικούς φορείς.