ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Όπως τροποποιήθηκε από την 33η Διεθνή Γενική Συνέλευση, που συνήλθε  στη Ρώμη στις 11-15 Αυγούστου 2017.

Όραμα και Αποστολή

1. Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού, η αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να πραγματοποιεί έρευνα και να αναλαμβάνει δράση, εστιάζοντας στην πρόληψη και τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βασικές Αρχές

2. Η Διεθνής Αμνηστία αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμμερίζονται τις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για τα μεμονωμένα θύματα παραβιάσεων, της παγκόσμιας κάλυψης, της οικουμενικότητας και της αδιαιρετότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Μέθοδοι

3. Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες, εταιρείες και άλλους μη κρατικούς παράγοντες. Επιδίωξη της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να αποκαλύπτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ακρίβεια, ταχύτητα και επιμονή. Ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα τα γεγονότα ατομικών περιπτώσεων καθώς και των πρακτικών σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα πορίσματα αυτά δημοσιοποιούνται, και τα μέλη, οι υποστηρικτές και τα επαγγελματικά στελέχη της Οργάνωσης κινητοποιούν την κοινή γνώμη ώστε αυτή να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις και άλλους για να σταματήσουν οι παραβιάσεις. Επιπλέον, εκτός από το έργο της για συγκεκριμένες παραβιάσεις, η Διεθνής Αμνηστία καλεί όλες τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με το κράτος δικαίου, επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει διακυβερνητικούς οργανισμούς, άτομα, και όλους τους φορείς της κοινωνίας να υποστηρίζουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δομή του κινήματος και ανάληψη ευθυνών

4. Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα κίνημα ανθρώπων που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή σε παγκόσμια κλίμακα. Η παγκόσμια βάση μελών εκπροσωπείται από τα τμήματα, τις δομές καθώς και τα διεθνή της μέλη.

5. Η Διεθνής Αμνηστία λογοδοτεί σε όλους όσοι επωφελούνται από την εκπλήρωση του  οράματος  και της  αποστολής της, καθώς και στα μέλη, τους ακτιβιστές και τους υποστηρικτές της σε όλο τον κόσμο. 

6. Η διάρθρωση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι η εξής:

Η Παγκόσμια Συνέλευση (GA), το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων (το ανώτατο αποφασιστικό όργανο), αποτελείται από εκπροσώπους των τμημάτων και των δομών καθώς και από εκπροσώπους των διεθνών μελών. Η Παγκόσμια Συνέλευση εκλέγει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (ΙB). Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο και το έργο του κινήματος σε παγκόσμιο επίπεδο υποστηρίζονται από τη Διεθνή Γραμματεία (IS).

Τα τμήματα και οι δομές του κινήματος, τα διεθνή μέλη και το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτούν στην Παγκόσμια Συνέλευση και πρέπει να συμμορφώνονται με το παρόν Καταστατικό του κινήματος, την παγκόσμια στρατηγική, τις πολιτικές και τις υπόλοιπες προδιαγραφές που έχει εγκρίνει η Παγκόσμια Συνέλευση με τις αποφάσεις της, συμπεριλαμβάνοντας το  όραμα, την αποστολή, τις βασικές αρχές, τους στρατηγικούς στόχους (τις συμφωνημένες προτεραιότητες που καθοδηγούν το έργο του κινήματος) καθώς και τα  βασικά πρότυπα  (Core Standards) (τη βασική διακυβέρνηση και τα λειτουργικά πρότυπα του κινήματος).

7.Το παρόν Καταστατικό καθορίζει το πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης στα βασικότερα σημεία της. Συμπληρώνεται με τους Κανονισμούς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (Global Governance Regulations). Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών Παγκόσμιας Διακυβέρνησης  ή άλλων σχετικών κειμένων, υπερισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού.

Παγκόσμια Συνέλευση (GA)

8. Η Παγκόσμια Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων (αποφασιστικό όργανο) του κινήματος. Οι αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

· εγκρίνει την παγκόσμια στρατηγική που επιτρέπει την υλοποίηση του  οράματος και της  αποστολής της ΔΑ, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών στόχων·

· εκλέγει, επιβλέπει και έχει δικαίωμα παύσης του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου·

· εγκρίνει αλλαγές στο παρόν Καταστατικό συμπεριλαμβανομένων του οράματος, της αποστολής και των  βασικών αρχών του κινήματος καθώς επίσης και αλλαγές στις σχετικές μεθόδους διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, καθώς και των Όρων Αναφοράς*, των Επιτροπών της Παγκόσμιας Συνέλευσης και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου και των διαδικασιών ψηφοφορίας·

· εγκρίνει το διεθνές σύστημα οικονομικών συνεισφορών·

· εγκρίνει τις παγκόσμιες προδιαγραφές που κατευθύνουν το έργο του κινήματος, όπως και τα  βασικά πρότυπα·

· εγκρίνει το πλαίσιο πολιτικής για τα αμφισβητούμενα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

· δέχεται εκθέσεις, αναφορές και εισηγήσεις προτάσεων από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, τα τμήματα και τις δομές και παίρνει αποφάσεις σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της·

· δέχεται αναφορές σχετικά με την απόδοση του κινήματος, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής του με τις παγκόσμιες προδιαγραφές, και καθιστά υπόλογο το κίνημα.

9. Η Παγκόσμια Συνέλευση απαρτίζεται από τους ακόλουθους εκπροσώπους με δικαίωμα ψήφου: έναν εκπρόσωπο από κάθε τμήμα και δομή και έναν εκπρόσωπο από τα διεθνή μέλη. Αυτά τα άτομα είναι οι  «μόνιμοι» εκπρόσωποι.

10.  Η Παγκόσμια Συνέλευση συνέρχεται ως τακτική μία φορά το χρόνο. Έκτακτες συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης μπορούν να συγκληθούν ανά πάσα στιγμή από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο ή με απλή πλειοψηφία των μονίμων εκπροσώπων.

11.  Στις τακτικές συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης, δύο άτομα από κάθε τμήμα και δομή και δύο άτομα από τα διεθνή μέλη μπορούν να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, ένα νεαρό άτομο από το ένα τρίτο των τμημάτων και δομών (εκ περιτροπής) και ένα νεαρό άτομο από τα διεθνή μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις τακτικές συνελεύσεις. Στις έκτακτες συνελεύσεις, τα τμήματα, οι δομές και τα διεθνή μέλη εκπροσωπούνται μόνο από τους μονίμους εκπροσώπους.

12.  Η Παγκόσμια Συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της με διετή θητεία, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπηρετήσει περισσότερες από τρεις διαδοχικές θητείες.

13.  Οι συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης δεν προχωρούν παρά μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται περισσότεροι από τους μισούς μονίμους εκπροσώπους.

14.  Οι ακόλουθες μόνιμες επιτροπές εκλέγονται από την Παγκόσμια Συνέλευση για τη διευκόλυνση των εργασιών της: η Προπαρασκευαστική Επιτροπή (Preparatory Committee), η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (International Nominations Committee), και η Επιτροπή  Επανεξέτασης Ιδιότητας Μέλους (Membership Review Committee). Η Επιτροπή Οικονομικών και Ελέγχου (Finance and Audit Committee) είναι μια τέταρτη μόνιμη επιτροπή που επικουρεί το έργο τόσο της Παγκόσμιας Συνέλευσης όσο και του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας αριθμός μελών της Επιτροπής Οικονομικών και Ελέγχου εκλέγεται από την Παγκόσμια Συνέλευση και ένας αριθμός διορίζεται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

15. Η Παγκόσμια Συνέλευση μπορεί να παύσει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, απομακρύνοντας ταυτόχρονα όλα τα μέλη του. Σ’ αυτή την περίπτωση, η Παγκόσμια Συνέλευση μπορεί να εκλέξει νέα προσωρινά μέλη στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη των κενών θέσεων. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί προσωρινό Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνέλευσης και η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων οφείλουν να ορίσουν από κοινού τα νέα προσωρινά μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρχουν συνολικά τουλάχιστον πέντε μέλη. Η θητεία των προσωρινών μελών διαρκεί μέχρι την επόμενη σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης.

16. H Παγκόσμια Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των ψήφων, παρόντων ή εκπροσωπουμένων, με εξαίρεση τις ακόλουθες αποφάσεις που απαιτούν πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων:

· τροποποίηση του Καταστατικού·

· τροποποίηση των Κανονισμών Παγκόσμιας Διακυβέρνησης·

· τροποποίηση του μοντέλου οικονομικών συνεισφορών ή άλλων πτυχών της οικονομικής κατανομής μεταξύ τμημάτων και δομών και άλλων οντοτήτων του κινήματος·

· παύση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της Παγκόσμιας Συνέλευσης·

· παύση του προέδρου της Παγκόσμιας Συνέλευσης·

· παραχώρηση δικαιώματος ψήφου για τη σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αμνηστιακή οντότητα επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 17, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει εγκρίνει η Παγκόσμια Συνέλευση γι’ αυτόν το σκοπό.

Δικαίωμα ψήφου

17. Στις διασκέψεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης κάθε τμήμα ή δομή διαθέτει μία ψήφο. Τα διεθνή μέλη έχουν από κοινού μία ψήφο. Τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται διά των μονίμων αντιπροσώπων.

Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (IB)

18.Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται και λογοδοτεί στην Παγκόσμια Συνέλευση.

19. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει την παγκόσμια εποπτεία για την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του κινήματος και για τη συμμόρφωσή του με την παγκόσμια πολιτική και τα παγκόσμια πρότυπα.

Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο:

·καταθέτει εισηγήσεις προτάσεων προς έγκριση στην Παγκόσμια Συνέλευση, σχετικά με το διεθνές σύστημα οικονομικών συνεισφορών, τις διαδικασίες της παγκόσμιας διακυβέρνησης, τα παγκόσμια πρότυπα και τους στρατηγικούς στόχους·

· παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του κινήματος καθώς και τους πιθανούς κινδύνους·

· παρακολουθεί την προστασία της φήμης και των πόρων του κινήματος·

· επιβλέπει τις εργασίες και τις δραστηριότητες της Διεθνούς Γραμματείας, διορίζοντας τον Γενικό Γραμματέα, εγκρίνοντας τον ελεγμένο ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Διεθνούς Γραμματείας και διορίζοντας τους ελεγκτές της·

· παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των μερών του κινήματος με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, με τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης και άλλες παγκόσμιες πολιτικές και πρότυπα·

· εγκρίνει τη δημιουργία τμημάτων και δομών καθώς και άλλων οντοτήτων του κινήματος·

· ασκεί τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 34 του Καταστατικού·

· δίνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αναφορά στο κίνημα σχετικά με τον προϋπολογισμό, την οικονομική κατάσταση του κινήματος και της Διεθνούς Γραμματείας καθώς και αναφορά για το έργο και την απόδοση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

20. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει εννέα μέλη (συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ταμία) που εκλέγονται από την Παγκόσμια Συνέλευση και είναι μέλη του κινήματος. Μέχρι και δύο επιπλέον μέλη μπορούν να διοριστούν από το ίδιο το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο ως συνεργαζόμενα μέλη. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

21. Ο Διεθνής Ταμίας εκλέγεται από την Παγκόσμια Συνέλευση, άμεσα και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο.

22. Στην περίπτωση που στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο υπάρξουν κενές θέσεις μεταξύ των συνόδων της Παγκόσμιας Συνέλευσης, το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει μέχρι δύο προσωρινά μέλη για να υπηρετήσουν μέχρι την επόμενη συνέλευση.

23. Στις συνεδριάσεις του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον πέντε εκλεγμένα μέλη. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του.

24. Η θητεία των εκλεγμένων μελών του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και δεν επιτρέπεται να υπηρετήσουν περισσότερο από δύο διαδοχικές θητείες. Επίσης και η θητεία των διορισμένων μελών είναι διετής και δεν επιτρέπεται να υπηρετήσουν περισσότερο από δύο διαδοχικές θητείες. Από την ίδια χώρα, το ίδιο κράτος ή την ίδια γεωγραφική περιοχή μόνο ένα εκλεγμένο μέλος μπορεί να συμμετέχει στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

Τμήματα

25. Τα τμήματα υλοποιούν το έργο του κινήματος στη χώρα, το κράτος ή τη γεωγραφική περιοχή τους, μεταξύ άλλων στους τομείς των εκστρατειών, της θεσμικής πίεσης/συνηγορίας, της εκπαίδευσης, της κινητοποίησης του κόσμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της εξεύρεσης πόρων (κεφαλαίων).

26. Τα τμήματα είναι υπόλογα στα μέλη τους και εργάζονται με μέλη, υποστηρικτές και ακτιβιστές στη χώρα, το κράτος ή τη γεωγραφική περιοχή τους.

27. Τα τμήματα δίνουν ετησίως οικονομική συνεισφορά στο έργο του κινήματος σύμφωνα με το διεθνές σύστημα οικονομικών συνεισφορών που έχει εγκριθεί από την Παγκόσμια Συνέλευση.

28. Τα προγράμματα των τμημάτων για έρευνα σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της χώρας, του κράτους ή της γεωγραφικής περιοχής τους υπόκεινται σε εποπτεία και ποιοτικό έλεγχο από τη Διεθνή Γραμματεία.

Δομές

29. Οι δομές υλοποιούν το έργο του κινήματος σε μια χώρα, ένα κράτος ή μια γεωγραφική περιοχή όπου δεν υπάρχει κάποιο τμήμα.

30. Οι δομές είναι υπόλογες στα μέλη τους και εργάζονται με μέλη, υποστηρικτές και ακτιβιστές στη χώρα, το κράτος ή τη γεωγραφική περιοχή τους.

31. Οι δομές λειτουργούν σε προσωρινή βάση με στόχο να εργαστούν ώστε να γίνουν εγκεκριμένα τμήματα.

Μεμονωμένα και διεθνή μέλη

32. Ένα άτομο που συνεισφέρει και μοιράζεται το όραμα, την αποστολή και τις  βασικές αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να γίνει μεμονωμένο μέλος ως εξής:

·με το να γίνει μέλος σε ένα τμήμα ή μια δομή εκεί όπου ζει, καταβάλλοντας συγχρόνως μια συνδρομή μέλους (αν υπάρχει) στο συγκεκριμένο τμήμα ή τη δομή· ή

·αν δεν υπάρχει τμήμα ή δομή εκεί όπου ζει, καταβάλλοντας τη συνδρομή μέλους (αν υπάρχει) στη Διεθνή Γραμματεία, ώστε να καταστεί διεθνές μέλος.

Αποχώρηση από το κίνημα

33. Τα τμήματα και οι δομές καθώς και τα διεθνή μέλη μπορούν να διακόψουν οικειοθελώς τη συμμετοχή τους στο κίνημα ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας γραπτώς το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο σταματούν ολοκληρωτικά κάθε δράση σχετικά με τη Διεθνή Αμνηστία (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματος και του λογότυπου της Διεθνούς Αμνηστίας). Τα μεμονωμένα μέλη μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους οποιαδήποτε στιγμή ειδοποιώντας το σχετικό τμήμα ή τη δομή.

34. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να λάβει μέτρα που να επηρεάζουν την ιδιότητα μέλους για ένα τμήμα, μια δομή ή για ένα διεθνές μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ή της αναστολής της ιδιότητας του μέλους, αν το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η φήμη, η ακεραιότητα ή η λειτουργία του κινήματος, ή επειδή οι τοπικές συνθήκες καθιστούν την ενέργεια αυτή αναγκαία. Κάθε τέτοια ενέργεια μπορεί να επανεξεταστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου της Επιτροπής Επανεξέτασης Ιδιότητας Μέλους.

Διεθνής Γραμματεία (IS)

35. Η Διεθνής Γραμματεία υπό την εποπτεία του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζει, εφαρμόζει και διευκολύνει το έργο και τη λειτουργία του κινήματος:

· εκπροσωπώντας το κίνημα προς τα έξω μέσω του Γενικού Γραμματέα·

· συντονίζοντας και διευθύνοντας διεθνώς το έργο του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την έρευνα, τις εκστρατείες, την επικοινωνία, τη θεσμική πίεση/συνηγορία, την πολιτική, τα νομικά θέματα, την εξεύρεση πόρων (κεφαλαίων), την εκπαίδευση και άλλες απαραίτητες λειτουργίες·

· αναπτύσσοντας παγκόσμια στρατηγική, πολιτικές και πρότυπα και εξασφαλίζοντας το συντονισμό τους, την εφαρμογή τους, την παρακολούθησή τους, την αξιολόγησή τους και υποβάλλοντας σχετικές αναφορές·

· υποστηρίζοντας τη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κινήματος καθώς και την οικονομική του ευημερία.

36. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο επικεφαλής της Διεθνούς Γραμματείας. Τον διορίζει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπόλογος σ’ αυτό.

37. Η Διεθνής Γραμματεία διαχειρίζεται τη διεθνή προστασία και τη χρήση του ονόματος και του λογότυπου της Διεθνούς Αμνηστίας εξ ονόματος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρώντας την επωνυμία και εκδίδοντας άδεια επωνυμίας στα τμήματα και τις δομές και σε άλλες οντότητες του κινήματος.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.