ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Όπως αναθεωρήθηκε από την 31η Διεθνή Γενική Συνέλευση,  που συνήλθε στο Βερολίνο στις  18-22 Αυγούστου 2013

Όραμα και Αποστολή

1. Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού, η αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να πραγματοποιεί έρευνα και να αναλαμβάνει δράση, εστιάζοντας στην πρόληψη και τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βασικές Αρχές

2. Η Διεθνής Αμνηστία αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμμερίζονται τις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για τα μεμονωμένα θύματα παραβιάσεων, της παγκόσμιας κάλυψης, της οικουμενικότητας και της αδιαιρετότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Μέθοδοι

3. Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες, εταιρείες και άλλους μη κρατικούς παράγοντες. Επιδίωξη της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να αποκαλύπτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ακρίβεια, ταχύτητα και επιμονή. Ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα τα γεγονότα ατομικών περιπτώσεων καθώς και των πρακτικών σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα πορίσματα αυτά δημοσιοποιούνται, και τα μέλη, οι υποστηρικτές και τα επαγγελματικά στελέχη της Οργάνωσης κινητοποιούν την κοινή γνώμη ώστε αυτή να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις και άλλους για να σταματήσουν οι παραβιάσεις. Επιπλέον, εκτός από το έργο της για συγκεκριμένες παραβιάσεις, η Διεθνής Αμνηστία καλεί όλες τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με το κράτος δικαίου, επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει διακυβερνητικούς οργανισμούς, άτομα, και όλους τους φορείς της κοινωνίας να υποστηρίζουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στρατηγικοί Στόχοι

4. Για τη Διεθνή Αμνηστία η ύπαρξη πάντοτε στρατηγικών στόχων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καθοδήγηση του κινήματος.

Η Οργάνωση

5. Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που στηρίζεται στον εθελοντισμό και αποτελείται από τμήματα, δομές, διεθνή δίκτυα, συνδεόμενες ομάδες και διεθνή μέλη.

6. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση (ICM) είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αμνηστίας. Οι πρωταρχικές αρμοδιότητες της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης είναι οι ακόλουθες:

(i) να επικεντρώνεται στη διαμόρφωση στρατηγικής·

(ii) να καθορίζει το όραμα, την αποστολή και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας·

(iii) να καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους της Διεθνούς Αμνηστίας συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού σχεδιασμού·

(iv) να καθορίζει μεθόδους καθώς και όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης για το κίνημα, να εκλέγει τα μέλη των οργάνων αυτών, και να καθιστά υπόλογα σ’ αυτήν τα εν λόγω όργανα και τα μέλη τους·

(v) να αξιολογεί την απόδοση του κινήματος σε σχέση με τη συμφωνηθείσα στρατηγική και τα συμφωνηθέντα σχέδια·

(vi) ) να καθιστά υπόλογα σ’ αυτήν τα τμήματα, τις δομές και τα άλλα όργανα.

7. Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (IB). Πρωταρχικός ρόλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι να ηγείται και να διευθύνει ολόκληρο το κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας παγκοσμίως. Οι αρμοδιότητες του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:

(i) να λαμβάνει αποφάσεις διεθνούς εμβέλειας εκ μέρους του κινήματος·

(ii) να διασφαλίζει ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει μια ορθολογιστική οικονομική πολιτική, και ότι αυτή η οικονομική πολιτική εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλη την Οργάνωση διεθνώς·

(iii) να διασφαλίζει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων·

(iv) να προβαίνει σε τυχόν απαραίτητες προσαρμογές των στρατηγικών στόχων και άλλων αποφάσεων της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης·

(v) να διασφαλίζει την τήρηση του Καταστατικού·

(vi) να διασφαλίζει την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων·

(vii) να καθιστά υπόλογα τα τμήματα, τις δομές και τα άλλα όργανα της Διεθνούς Αμνηστίας, υποβάλλοντας στη Διεθνή Γενική Συνέλευση σχετικές εκθέσεις για τη λειτουργία τους·

(viii) να εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του έχουν ανατεθεί από το Καταστατικό.

8. Φόρουμ Προέδρων. Πρωταρχικές αρμοδιότητες του Φόρουμ των Προέδρων είναι οι ακόλουθες:

(i) να δίνει συμβουλές και να κάνει συστάσεις στο κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που άπτονται της διακυβέρνησης της Διεθνούς Αμνηστίας καθώς και για αμφισβητούμενα ζητήματα·

(ii) να συμβάλλει στη βελτίωση των ικανοτήτων των Προέδρων των τμημάτων, των δομών, και των άλλων οργάνων της Διεθνούς Αμνηστίας·

(iii) να αναπτύσσει τις σχέσεις ανάμεσα στα τμήματα και τις δομές και να προωθεί τη δυνατότητα ανοιχτού διαλόγου για κοινά θέματα·

(iv) να αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα και να λαμβάνει αποφάσεις για ζητήματα που του έχουν ανατεθεί από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

9. Το Φόρουμ των Προέδρων λειτουργεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές  που υιοθετούνται από το Φόρουμ των Προέδρων σε συνεργασία με το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας, αποφασίζει η Διεθνής Γενική Συνέλευση.

10. Διεθνής Γραμματεία (IS). Η Διεθνής Γραμματεία, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, επιμελείται τις καθημερινές υποθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας.

11. Τα γραφεία της Διεθνούς Γραμματείας βρίσκονται στο Λονδίνο, ή σε όποια άλλη τοποθεσία αποφασίσει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον η απόφαση αυτή επικυρωθεί τουλάχιστον από τα μισά τμήματα.

12. Η ευθύνη για το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών καθώς και της αποστολής αντιπροσωπειών, ανήκει στα διεθνή όργανα διοίκησης της Οργάνωσης, και όχι στο τμήμα, τις δομές, τις ομάδες ή τα μέλη που βρίσκονται στην εν λόγω χώρα ή περιοχή.

Τμήματα

13.Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να ιδρυθεί σε οποιοδήποτε κράτος, χώρα ή γεωγραφική περιοχή, με τη σύμφωνη γνώμη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου να αναγνωριστεί ως τέτοιο, το τμήμα θα πρέπει:

(i) πριν από την αναγνώρισή του, να έχει επιδείξει την ικανότητά του να οργανώνει και να υποστηρίζει τις βασικές δραστηριότητες της Διεθνούς Αμνηστίας·

(ii) να υποβάλει προς έγκριση το καταστατικό του στo Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο·

(iii) να καταβάλλει την όποια ετήσια συνδρομή θα ορίσει η Διεθνής Γενική Συνέλευση·

iv) να είναι εγγεγραμμένο ως τμήμα από τη Διεθνή Γραμματεία, με βάση την απόφαση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τμήματα δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν καμία δράση για θέματα που δεν εμπίπτουν στο όραμα και την αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας. Η Διεθνής Γραμματεία τηρεί μητρώο τμημάτων. Τα τμήματα πρέπει να δρουν σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις μεθόδους της Διεθνούς Αμνηστίας και να συμμορφώνονται με τα Βασικά Πρότυπα καθώς και με τους εκάστοτε στρατηγικούς στόχους, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί κατά καιρούς η Διεθνής Γενική Συνέλευση.

Δομές

14. Μια δομή της Διεθνούς Αμνηστίας αποτελεί εθνικό ή τοπικό φορέα της Διεθνούς Αμνηστίας και έχει δημιουργηθεί από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, για να προωθήσει και να υλοποιήσει το όραμα και την αποστολή του κινήματος. Σκοπός μιας δομής είναι ο συντονισμός ενός βιώσιμου προγράμματος δραστηριοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εδραίωση της Οργάνωσης εθνικά ή περιφερειακά. Μια δομή πρέπει οπωσδήποτε να απαρτίζεται τουλάχιστον από ένα συμβούλιο και ενεργούς εθελοντές, εκτός αν το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, και πρέπει να συμμορφώνεται με τα Βασικά Πρότυπα όπως και με τους εκάστοτε στρατηγικούς στόχους, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί κάθε φορά η Διεθνής Γενική Συνέλευση.

Διεθνή Δίκτυα

15. Ένα «Διεθνές Δίκτυο» της Διεθνούς Αμνηστίας υπάρχει για να προωθεί και να υλοποιεί το όραμα και την αποστολή του κινήματος, κυρίως με βάση ένα ειδικό θέμα ή με μια εξειδικευμένη μορφή. Ένα Διεθνές Δίκτυο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) να περιλαμβάνει μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας τουλάχιστον από πέντε διαφορετικά τμήματα και/ή δομές·

(ii) να περιλαμβάνει μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας τουλάχιστον από δύο περιφερειακά προγράμματα της Διεθνούς Γραμματείας·

(iii) να είναι θεματικό ή με εξειδικευμένη μορφή·

(iv) να έχει κατευθυντήριες αρχές που συμβαδίζουν με το Καταστατικό και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας·

(v) να έχει κατευθυντήριες αρχές καθορισμένες από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο·

(vi) να έχει αναγνωριστεί επίσημα και να έχει καταχωρηθεί από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνδεόμενες Ομάδες 

16. Ομάδες με τουλάχιστον πέντε μέλη έχουν τη δυνατότητα, με ετήσια συνδρομή που καθορίζεται από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση, να συνδέονται με τη Διεθνή Αμνηστία ή με κάποιο τμήμα. Σε περίπτωση διαφωνίας αν μια ομάδα θα πρέπει να παραμείνει συνδεόμενη ή όχι, αποφασίζει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τμήμα θα πρέπει να διατηρεί μητρώο των συνδεόμενων με τη Διεθνή Αμνηστία ομάδων, διαθέσιμο στη Διεθνή Γραμματεία. Αν σε μια χώρα, ένα κράτος, ή μια γεωγραφική περιοχή δεν υπάρχει τμήμα, οι συνδεόμενες ομάδες θα πρέπει να καταχωρηθούν στη Διεθνή Γραμματεία. Οι συνδεόμενες ομάδες δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε θέματα που δεν είναι σύμφωνα με το όραμα και την αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας. Οι συνδεόμενες ομάδες πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις μεθόδους της Διεθνούς Αμνηστίας, τους εκάστοτε στρατηγικούς στόχους, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετούνται κάθε φορά από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

Μεμονωμένα Μέλη

17. Μεμονωμένο μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας θεωρείται κάθε άτομο που συμβάλλει στην αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας, ενεργώντας σύμφωνα με τις βασικές αρχές και την πολιτική της Διεθνούς Αμνηστίας, και το οποίο έχει αναγνωριστεί και έχει καταχωρηθεί ως μέλος από οποιοδήποτε τμήμα, δομή ή συνδεόμενη ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας, εφόσον έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του ή έχει απαλλαγεί από αυτήν.

Άτομα που κατοικούν σε κράτη, χώρες, γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει τμήμα, δομή ή συνδεόμενη ομάδα, μπορούν, αφού καταβάλλουν στη Διεθνή Γραμματεία ετήσια συνδρομή που ορίζεται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, να καθίστανται διεθνή μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας. Σε χώρες όπου υπάρχει τμήμα ή δομή, ένα άτομο μπορεί να καταστεί διεθνές μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας με τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος ή της δομής και του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διεθνής Γραμματεία οφείλει να τηρεί μητρώο αυτών των μελών.

Διεθνής Γενική Συνέλευση

18. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των τμημάτων και των δομών, καθώς και τους εκπροσώπους των διεθνών μελών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 17 παρ.2 του παρόντος, και συνεδριάζει κάθε δύο χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο οι εκπρόσωποι των τμημάτων, των δομών και των διεθνών μελών έχουν δικαίωμα ψήφου στη Διεθνή Γενική Συνέλευση.
18α. Τα διεθνή μέλη έχουν το δικαίωμα να ορίσουν έναν εκπρόσωπο στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Μπορούν να ορίσουν και επιπλέον εκπροσώπους ως εξής:

(i) πάνω από 250 διεθνή μέλη 1 εκπρόσωπο

(ii) πάνω από 2500 διεθνή μέλη 2 εκπροσώπους

(iii) πάνω από 15000 διεθνή μέλη 3 εκπροσώπους

(iv) πάνω από 40000 διεθνή μέλη 4 εκπροσώπους

(v) πάνω από 80000 διεθνή μέλη 5 εκπροσώπους

19. Όλα τα τμήματα και οι δομές έχουν το δικαίωμα να ορίσουν έναν εκπρόσωπο στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Μπορούν να ορίσουν και επιπλέον εκπροσώπους ως εξής:

(i) πάνω από 250 μέλη 1 εκπρόσωπο

(ii) πάνω από 2500 μέλη 2 εκπροσώπους

(iii) πάνω από 15000 μέλη 3 εκπροσώπους

(iv) πάνω από 40000 μέλη 4 εκπροσώπους

(v) πάνω από 80000 μέλη 5 εκπροσώπους ή εφόσον ένα τμήμα το επιλέξει:

(i) 10-49 ομάδες 1 εκπρόσωπο

(ii) 50-99 ομάδες 2 εκπρόσωποι

(iii) 100-199 ομάδες 3 εκπρόσωποι

(iv) 200-399 ομάδες 4 εκπρόσωποι

(v) 400 ή περισσότερες ομάδες 5 εκπρόσωποι.

Μόνο τα τμήματα που έχουν εξοφλήσει πλήρως τις ετήσιες συνδρομές τους των δύο προηγουμένων οικονομικών ετών, όπως αυτές ορίστηκαν από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση, έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν μέρει, από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Αν ένας φορέας της Διεθνούς Αμνηστίας δεν έχει υποβάλει τους συμφωνημένους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του και τις λογιστικές αναφορές του στη Διεθνή Γραμματεία μέσα σε διάστημα ενός μηνός μετά την τελική προθεσμία υποβολής τους, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να αρθεί, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

20. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να καλέσει αντιπροσώπους από διεθνή δίκτυα καθώς και άλλα άτομα να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

21. Ένα τμήμα ή μια δομή που αδυνατεί να συμμετάσχει στη Διεθνή Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους να ψηφίσουν εκ μέρους του/της και ένα τμήμα που έχει λιγότερους εκπροσώπους από όσους δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον ή τους εκπροσώπους του να ψηφίσουν έως τον μέγιστο αριθμό ψήφων που ορίζεται για το τμήμα αυτό στο άρθρο 19 του παρόντος.

22. Ο αριθμός των εκπροσώπων που θα παραστούν στη Διεθνή Γενική Συνέλευση, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, πρέπει να γνωστοποιούνται στη Διεθνή Γραμματεία έναν μήνα πριν από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να αρθεί από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

23. Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται να παρίστανται εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι τουλάχιστον από το ένα τέταρτο των τμημάτων και των δομών που δικαιούνται εκπροσώπησης.

24. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από την προηγούμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής, προεδρεύει στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση όπου τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αναπληρωτής του απουσιάζουν, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να κηρύξει την έναρξη της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκλέγει και τον πρόεδρό της. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ή όποιο άλλο πρόσωπο ορίσει ο ίδιος, προεδρεύει της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

25. Έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, η Διεθνής Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του πρόεδρου της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

26. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διεθνή Γραμματεία με ειδοποίηση που αποστέλλεται σε όλα τα τμήματα και τις δομές τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

27. Μετά από αίτημα του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός τρίτου τουλάχιστον των τμημάτων και των δομών, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Διεθνή Γενική Συνέλευση, ειδοποιώντας γραπτώς όλα τα τμήματα και τις δομές τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

28. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Ταμία, ο οποίος πρέπει είναι μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

29. Η ημερήσια διάταξη της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από τη Διεθνή Γραμματεία σύμφωνα με τις υποδείξεις του Προέδρου του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο

30. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Ταμία και οκτώ τακτικά μέλη τα οποία μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα ή διεθνή μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας. Τα τακτικά μέλη και ο Ταμίας εκλέγονται από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Από κάθε τμήμα, δομή, συνδεόμενη ομάδα, ή από τα διεθνή μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας που κατοικούν οικειοθελώς σε μια χώρα, ένα κράτος ή μια γεωγραφική περιοχή όπου δεν υπάρχει τμήμα ή δομή, μόνο ένα μέλος μπορεί να εκλεγεί ως τακτικό μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο ένα μέλος μπορεί να εκλεγεί ως τακτικό μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

31. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο σε τόπο τον οποίο επιλέγει το ίδιο.

32. Τα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμία, ασκούν τα καθήκοντά τους για τέσσερα χρόνια και μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή μόνο μία φορά. Τόσο η έναρξη όσο και η λήξη της θητείας τους αρχίζουν με το κλείσιμο της συνεδρίασης της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

33. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μέχρι δύο επιπλέον μέλη με θητεία μέχρι τη λήξη της επόμενης Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη αυτά μπορούν να οριστούν εκ νέου μόνο μία φορά και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

34. Στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει δυνατότητα να οριστούν αναπληρωματικά μέλη για να καλύψουν τα κενά μέχρι την επόμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει όσα μέλη χρειάζονται για να αντικατασταθούν τα μέλη (ή οι αναπληρωτές τους) που βρίσκονται στο τέλος της θητείας τους ώστε να καλυφθούν τα κενά για τα εναπομείναντα δύο χρόνια της θητείας τους.

35. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει Πρόεδρο ένα από τα μέλη του.

36. Ο Πρόεδρος μπορεί, και οφείλει αν το ζητήσει η πλειοψηφία του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκαλεί συνεδριάσεις του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

37. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη του.

38. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται από τη Διεθνή Γραμματεία σύμφωνα με τις υποδείξεις του Προέδρου.

39. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει κανονισμούς για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αμνηστίας και για τη διαδικασία που θα ακολουθείται στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί να προβαίνει σε όποιες ενέργειες θεωρεί κατάλληλες για την καθιέρωση και τη συντήρηση ενός σώματος αποτελεσματικών επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων διαρκών επιτροπών, ενδιάμεσων δομών, ή άλλων φόρουμ, για να υποστηρίξει τη λειτουργία του. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα Βασικά Πρότυπα.

Φόρουμ Προέδρων

40. Το Φόρουμ των Προέδρων:

(i) απαρτίζεται από τους Προέδρους των τμημάτων και των δομών της Διεθνούς Αμνηστίας καθώς και από αντιπροσώπους των διεθνών μελών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος·

(ii) περιλαμβάνει μια Συντονιστική Επιτροπή που απαρτίζεται από εκλεγμένα στη Συνάντηση των Προέδρων μέλη, έναν εκπρόσωπο του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον πρόεδρο της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης·

(iii) συνέρχεται μία φορά το χρόνο στη Συνάντηση των Προέδρων, με ημερήσια διάταξη που έχει συντάξει η Συντονιστική Επιτροπή.

41. Στη Συνάντηση των Προέδρων προεδρεύει ο πρόεδρος της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης ο οποίος έχει εκλεγεί από την προηγούμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.

42. Κάθε μέλος του Φόρουμ των Προέδρων έχει δικαίωμα μιας ψήφου για όλες τις αποφάσεις, εκτός από τις αποφάσεις που παραπέμπει η Διεθνής Γενική Συνέλευση στο Φόρουμ των Προέδρων, όπου ισχύουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου που ίσχυαν στην προηγούμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

43. Το Φόρουμ Προέδρων σε συνεργασία με το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει το μέγεθος, την προεδρία, τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής.

Διεθνής Γραμματεία

44. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει έναν Γενικό Γραμματέα που είναι υπεύθυνος, υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αμνηστίας και για την εφαρμογή των αποφάσεων της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

45. Ο Γενικός Γραμματέας, σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, προσλαμβάνει το ανώτερο εκτελεστικό προσωπικό, και επίσης όλο το υπόλοιπο προσωπικό που είναι απαραίτητο για την κατάλληλη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αμνηστίας.

46. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του Γενικού Γραμματέα, ή σε περίπτωση που η θέση του κενωθεί, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευχέρεια, μετά από διαβούλευση με τα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίσει προσωρινό Γενικό Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου .

47. Ο Γενικός Γραμματέας ή ο προσωρινός Γενικός Γραμματέας και όποια μέλη της Διεθνούς Γραμματείας κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να παρίστανται στη Διεθνή Γενική Συνέλευση και στις συνεδριάσεις του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Διεθνής Επιτροπή Υποψηφίων

48. Η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφίων είναι υπόλογη στη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

49. Η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφίων λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της και σύμφωνα με τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό, τον Κανονισμό της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

50. Διεθνής Διοίκηση και αναστολή λειτουργίας των φορέων.

Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

(i) να αποφασίσει ότι ένα τμήμα, μια δομή, ή ένα διεθνές δίκτυο πρέπει να τεθεί υπό διεθνή διοίκηση·

(ii) να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία ενός τμήματος, μιας δομής, ενός διεθνούς δικτύου, μιας διεθνώς καταχωρημένης ομάδα, ή να αναστείλει την ιδιότητα ενός διεθνούς μέλους, αν το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει ότι κάτω από τις δεδομένες συνθήκες αυτή η ενέργεια είναι επιβεβλημένη για να προστατευτεί η φήμη, η ακεραιότητα ή η λειτουργία της Διεθνούς Αμνηστίας, ή αναπόφευκτη λόγω των τοπικών συνθηκών στις οποίες το τμήμα, η δομή, το δίκτυο, η ομάδα ή τα μέλη λειτουργούν, και ότι μια τέτοια ενέργεια είναι η μόνη λογική λύση.

51. Παύση της ιδιότητας του μέλους και διακοπή της λειτουργίας των φορέων. Ένα διεθνές μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί οποτεδήποτε να δηλώσει γραπτώς την αποχώρησή του από την Οργάνωση. Ένα τμήμα, μια δομή, ένα διεθνές δίκτυο ή μια διεθνώς καταχωρημένη ομάδα μπορεί οποτεδήποτε να διαγραφεί οικειοθελώς από την Οργάνωση, δηλώνοντάς το εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα:

(i) να διαγράψει ένα άτομο από διεθνές μέλος·

(ii) να διακόψει τη λειτουργία ενός τμήματος, μιας δομή, ενός διεθνούς δικτύου, μιας διεθνώς καταχωρημένης ομάδας.

Επιτροπή Προσφυγών

52. Η Επιτροπή Προσφυγών απαρτίζεται από πέντε μέλη που εκλέγονται από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος για το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Η λειτουργία της Επιτροπής Προσφυγών είναι να κρίνει το αν είναι τυπικά παραδεκτές οι όποιες προσφυγές ως προς το Καταστατικό ή σχετική απόφαση της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης. Μετά την τελική απόφαση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου:

(i) σχετικά με διεθνή διοίκηση βάσει του άρθρου 50 του παρόντος για πρώτη φορά·

(ii) σχετικά με προσωρινή αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 50 του παρόντος, αν η προσωρινή αναστολή είναι για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών·

(iii) σχετικά με την παύση της ιδιότητας του μέλους ή διακοπή της λειτουργίας τμήματος ή δομής, σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος·

(iv) σχετικά με την επέκταση του χρόνου διεθνούς διοίκησης ή προσωρινής αναστολής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του παρόντος, περισσότερο από πέντε χρόνια μετά την αρχική απόφαση.

Το τμήμα, η δομή, το διεθνές δίκτυο, η διεθνώς καταχωρημένη ομάδα, οποιοσδήποτε που μπορεί να αποδείξει ότι μιλά εξ ονόματος ενός σημαντικού αριθμού μελών, ή το διεθνές μέλος που θίγεται, μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Προσφυγών.

53. Διαδικασίες για τη διεθνή διοίκηση, την αναστολή, τη λήξη και τη διακοπή λειτουργίας. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση μπορεί:

(i) να υιοθετεί διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο που το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 50 & 51 του παρόντος, καθώς και για τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων·

(ii) να υιοιθετεί διαδικασίεςτις οποίες η Επιτροπή Προσφυγών πρέπει να ακολουθεί.

Οικονομικά

54. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Διεθνούς Ταμία, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενημερώνει με αναφορές το κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της Οργάνωσης καθώς και της Διεθνούς Γραμματείας.

Τροποποίηση του Καταστατικού

55. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των ψηφισάντων. Τροπολογίες μπορούν να προταθούν από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, από ένα τμήμα ή μια δομή. Οι προτεινόμενες τροπολογίες υποβάλλονται στη Διεθνή Γραμματεία τουλάχιστον επτά μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης. Προκειμένου να παρουσιαστεί μια τροπολογία στη Διεθνή Γενική Συνέλευση πρέπει να υποστηρίζεται γραπτώς τουλάχιστον από πέντε τμήματα. Οι προτεινόμενες τροπολογίες γνωστοποιούνται από τη Διεθνή Γραμματεία σε όλα τα τμήματα και τις δομές καθώς και στα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Βασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα. Δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς διακρατικούς φορείς.