ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Όπως τροποποιήθηκε από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση του 2019, που συνήλθε στο Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική στις 2-4 Αυγούστου του 2019.

Όραμα και Αποστολή

1. Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού, η αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να πραγματοποιεί έρευνα και να αναλαμβάνει δράση, εστιάζοντας στην πρόληψη και στον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Βασικές Αρχές

2. Η Διεθνής Αμνηστία αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα υπερασπιστών/ριών των ανθρώπινων δικαιωμάτων που μοιράζονται τις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για τα μεμονωμένα θύματα παραβιάσεων, της παγκόσμιας κάλυψης, της οικουμενικότητας και της αδιαιρετότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Μέθοδοι

3. Η  Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται  σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες, εταιρείες και άλλους μη κρατικούς φορείς. Η Διεθνής Αμνηστία στοχεύει στην αποκάλυψη των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων με ακρίβεια, ταχύτητα και επιμονή.  Ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα τα γεγονότα ατομικών περιπτώσεων και τ τη μορφή μοτίβων  των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα πορίσματα αυτά δημοσιοποιούνται,  και τα μέλη, οι υποστηρικτές/ριες και τα επαγγελματικά στελέχη της Διεθνούς Αμνηστίας κινητοποιούν την κοινή γνώμη ώστε αυτή να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις και σε άλλους προκειμένου να σταματήσουν οι παραβιάσεις. Παράλληλα με το έργο της για συγκεκριμένες παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει έκκληση σε όλες τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με το κράτος δικαίου, επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει διακυβερνητικούς οργανισμούς, άτομα και όλους τους φορείς της κοινωνίας να υποστηρίζουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δομή του κινήματος και ανάληψη ευθυνών

4. Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα κίνημα ανθρώπων που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκόσμια βάση μελών εκπροσωπείται από τα τμήματα και τις δομές της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς επίσης και από τα διεθνή μέλη της.

5. Η Διεθνής Αμνηστία λογοδοτεί σε όλους/όλες όσοι/όσες επωφελούνται από την εκπλήρωση του οράματος και της Αποστολής της, καθώς και στα μέλη, τους ακτιβιστές/στριες και τους υποστηρικτές/τριες σε όλο τον κόσμο.

6. Η διάρθρωση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι η εξής:

Η Παγκόσμια Συνέλευση (GA), το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων (το ανώτατο αποφασιστικό όργανο), αποτελείται από εκπροσώπους των τμημάτων και των δομών καθώς και από εκπροσώπους των διεθνών μελών. Η Παγκόσμια Συνέλευση εκλέγει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (ΙB). Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο και το έργο του κινήματος σε παγκόσμιο επίπεδο υποστηρίζονται από τη Διεθνή Γραμματεία (IS).

Τα τμήματα και οι δομές του κινήματος, τα διεθνή μέλη και το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτούν στην Παγκόσμια Συνέλευση και πρέπει να συμμορφώνονται με το παρόν Καταστατικό του κινήματος, την παγκόσμια στρατηγική, τις πολιτικές και τις υπόλοιπες προδιαγραφές που έχει εγκρίνει η Παγκόσμια Συνέλευση με τις αποφάσεις της, συμπεριλαμβάνοντας το  όραμα, την αποστολή, τις βασικές αρχές, τους στρατηγικούς στόχους (τις συμφωνημένες προτεραιότητες που καθοδηγούν το έργο του κινήματος) καθώς και τα  βασικά πρότυπα  (Core Standards) (τη βασική διακυβέρνηση και τα λειτουργικά πρότυπα του κινήματος).

7.Το παρόν Καταστατικό καθορίζει το πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης στα βασικότερα σημεία της. Συμπληρώνεται με τους Κανονισμούς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (Global Governance Regulations). Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών Παγκόσμιας Διακυβέρνησης  ή άλλων σχετικών κειμένων, υπερισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού.

Παγκόσμια Συνέλευση (GA)

8. Η Παγκόσμια Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων (αποφασιστικό όργανο) του κινήματος. Οι αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

α. εγκρίνει την παγκόσμια στρατηγική που επιτρέπει την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της Διεθνούς Αμνηστίας, συμπεριλαμβανομένων των Στρατηγικών Στόχων·

β. εκλέγει, επιτρέπει και έχει δικαίωμα παύσης του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου·

γ. εγκρίνει αλλαγές (i) στο παρόν Καταστατικό συμπεριλαμβανομένων του οράματος, της αποστολής και των βασικών αρχών της ΔΑ καθώς και (ii) στους Κανονισμούς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, εργαλείων που από κοινού καθορίζουν τις διαδικασίες παγκόσμιας διακυβέρνησης του κινήματος·

δ. εγκρίνει το διεθνές σύστημα οικονομικών συνεισφορών·

ε. εγκρίνει τις παγκόσμιες προδιαγραφές που καθοδηγούν το έργο του κινήματος συμπεριλαμβανομένων και των βασικών προτύπων·

στ. εγκρίνει το πλαίσιο πολιτικής για τα αμφισβητούμενα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ζ. λαμβάνει αναφορές και προτάσεις από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, από τα τμήματα και τις δομές και παίρνει αποφάσεις σε τομείς εντός των αρμοδιοτήτων της·

η. λαμβάνει αναφορές ως προς την απόδοση του κινήματος, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής του με τις παγκόσμιες προδιαγραφές  και καθιστά το κίνημα υπόλογο.

9. Η Παγκόσμια Συνέλευση απαρτίζεται από τους ακόλουθους εκπροσώπους με δικαίωμα ψήφου: έναν εκπρόσωπο από κάθε τμήμα και δομή και έναν εκπρόσωπο από τα διεθνή μέλη. Αυτά τα πρόσωπα είναι οι «μόνιμοι εκπρόσωποι».

10.  Η Παγκόσμια Συνέλευση συνέρχεται ως τακτική μία φορά το χρόνο. Έκτακτες συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης μπορούν να συγκληθούν ανά πάσα στιγμή από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο ή με απλή πλειοψηφία των μονίμων εκπροσώπων.

11.  Στις τακτικές συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης, δύο άτομα από κάθε τμήμα και δομή και δύο άτομα από τα διεθνή μέλη μπορούν να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, ένα νεαρό άτομο από το ένα τρίτο των τμημάτων και δομών (εκ περιτροπής) και ένα νεαρό άτομο από τα διεθνή μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις τακτικές συνελεύσεις. Στις έκτακτες συνελεύσεις, τα τμήματα, οι δομές και τα διεθνή μέλη εκπροσωπούνται αποκλειστικά από τους μονίμους εκπροσώπους.

12.  Η Παγκόσμια Συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της με διετή θητεία, ο οποίος δύναται να υπηρετήσει έως και τρεις διαδοχικές θητείες.

13.  Οι συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης δεν προχωρούν παρά μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται περισσότεροι από τους μισούς μονίμους εκπροσώπους.

14.  Οι ακόλουθες μόνιμες επιτροπές  εκλέγονται από την Παγκόσμια Συνέλευση για να συμβάλουν στο έργο της: η Προπαρασκευαστική Επιτροπή, η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, και η Επιτροπή  Επανεξέτασης Ιδιότητας Μέλους. Η Επιτροπή Οικονομικών και Ελέγχου είναι μια τέταρτη μόνιμη επιτροπή που συμβάλλει στο έργο τόσο της Παγκόσμιας Συνέλευσης όσο και του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας αριθμός μελών της Επιτροπής Οικονομικών και Ελέγχου εκλέγεται από την Παγκόσμια Συνέλευση και ένας αριθμός διορίζεται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

15. Η Παγκόσμια Συνέλευση μπορεί να παύσει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, παύοντας ταυτόχρονα όλα τα μέλη του. Σ’ αυτή την περίπτωση, η Παγκόσμια Συνέλευση, για την κάλυψη των κενών θέσεων μπορεί να εκλέξει νέα προσωρινά μέλη για το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν εκλεγεί προσωρινό Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο από την Παγκόσμια Συνέλευση, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνέλευσης και η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνεργάζονται καθώς οφείλουν να ορίσουν από κοινού τα νέα προσωρινά μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρχουν συνολικά τουλάχιστον πέντε μέλη. Η θητεία των προσωρινών μελών διαρκεί μέχρι την επόμενη σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης.

16. H Παγκόσμια Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων εκπροσωπουμένων, με εξαίρεση τις ακόλουθες αποφάσεις που απαιτούν πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων των παρόντων  ή των εκπροσωπουμένων:

α. τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού·

β. ουσιαστικές τροποποιήσεις των Κανονισμών Παγκόσμιας Διακυβέρνησης·

γ. τροποποίηση του μοντέλου οικονομικών συνεισφορών ή άλλων πτυχών της οικονομικής κατανομής μεταξύ τμημάτων και δομών και άλλων οντοτήτων του κινήματος·

δ. παύση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της Παγκόσμιας Συνέλευσης·

ε. παύση του προέδρου της Παγκόσμιας Συνέλευσης·

στ.  παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στη σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα της Διεθνούς Αμνηστίας,  επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 17, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει εγκρίνει η Παγκόσμια Συνέλευση γι’ αυτόν το σκοπό.

Δικαίωμα Ψήφου

17. Στη σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης κάθε τμήμα ή δομή διαθέτει μία ψήφο. Τα διεθνή μέλη έχουν από κοινού μία ψήφο. Τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται διά των μονίμων αντιπροσώπων.

Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο

18. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται και λογοδοτεί στην Παγκόσμια Συνέλευση.

19. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει την παγκόσμια εποπτεία για την εκπλήρωση του οράματος και της  αποστολής του κινήματος και για τη συμμόρφωσή του με την παγκόσμια πολιτική και τα παγκόσμια πρότυπα. Συγκεκριμένα:

α. εισηγείται προτάσεις προς έγκριση στην Παγκόσμια Συνέλευση, σχετικά με το διεθνές σύστημα οικονομικών συνεισφορών, τις διαδικασίες της παγκόσμιας διακυβέρνησης, τα παγκόσμια πρότυπα και τους στρατηγικούς στόχους·

β. επιβλέπει την οικονομική κατάσταση του κινήματος καθώς και τους πιθανούς κινδύνους·

γ. επιβλέπει την προστασία της φήμης και των πόρων του κινήματος·

δ. επιβλέπει τις εργασίες και τις δραστηριότητες της Διεθνούς Γραμματείας, διορίζοντας τον Γενικό Γραμματέα, εγκρίνοντας τον ελεγμένο ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Διεθνούς Γραμματείας και διορίζοντας τους ελεγκτές της·

ε. παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των μερών του κινήματος  με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, με τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης και με άλλες παγκόσμιες πολιτικές και πρότυπα·

στ. εγκρίνει τη δημιουργία τμημάτων και δομών καθώς και άλλων οντοτήτων του κινήματος·

ζ. ασκεί τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 34 του Καταστατικού·

η. δίνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αναφορά στο κίνημα σχετικά με τον προϋπολογισμό, την οικονομική κατάσταση του κινήματος και της Διεθνούς Γραμματείας καθώς και αναφορά για το έργο και την απόδοση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

20. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει εννέα μέλη (συμπεριλαμβανομένου του Ταμία) που εκλέγονται από την Παγκόσμια Συνέλευση και αποτελούν μέλη του κινήματος. Μέχρι και δύο επιπλέον μέλη μπορούν να διοριστούν από το ίδιο το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο ως συνεργαζόμενα μέλη. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου  κατά τη λήψη  αποφάσεων από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

21. Ο Ταμίας του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από την Παγκόσμια Συνέλευση, απευθείας και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

22. Στην περίπτωση που στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο υπάρξουν κενές θέσεις μεταξύ των συνόδων της Παγκόσμιας Συνέλευσης, το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει μέχρι δύο προσωρινά μέλη για να υπηρετήσουν μέχρι την επόμενη συνέλευση.

23. Οι συνεδριάσεις του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου απαιτούν την παρουσία τουλάχιστον πέντε εκλεγμένων μελών. Ο πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό.

24. Η θητεία των εκλεγμένων μελών του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στα τρία έτη με επιτρεπόμενο όριο τις δύο διαδοχικές θητείες. Επίσης και η θητεία των διορισμένων μελών ορίζεται στα δύο έτη με επιτρεπόμενο όριο τις δύο διαδοχικές θητείες.  Στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα από ένα εκλεγμένα μέλη από την ίδια χώρα, το ίδιο κράτος ή την ίδια γεωγραφική περιοχή.

Τμήματα

25. Τα τμήματα υλοποιούν το έργο του κινήματος στη χώρα, το κράτος ή τη γεωγραφική περιοχή τους  στους τομείς των εκστρατειών, της συνηγορίας, της εκπαίδευσης, της κινητοποίησης του κόσμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της εξεύρεσης πόρων (κεφαλαίων).

26. Τα τμήματα είναι υπόλογα στα μέλη τους και εργάζονται με μέλη, υποστηρικτές/ριες και ακτιβιστές/ριες στη χώρα, το κράτος ή τη γεωγραφική περιοχή τους.

27. Τα τμήματα δίνουν ετησίως οικονομική συνεισφορά στο έργο του κινήματος σύμφωνα με το διεθνές σύστημα οικονομικών συνεισφορών που έχει εγκριθεί από την Παγκόσμια Συνέλευση.

28. Τα προγράμματα των τμημάτων για έρευνα σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων εντός της χώρας, του κράτους ή της γεωγραφικής περιοχής τους υπόκεινται σε εποπτεία και ποιοτικό έλεγχο από τη Διεθνή Γραμματεία.

Δομές

29. Οι δομές υλοποιούν το έργο του κινήματος σε μια χώρα, ένα κράτος ή μια γεωγραφική περιοχή όπου δεν υπάρχει κάποιο τμήμα.

30. Οι δομές είναι υπόλογες στα τοπικά μέλη τους και εργάζονται με μέλη, υποστηρικτές/ριες και ακτιβιστές/ριες στη χώρα, το κράτος ή τη γεωγραφική περιοχή τους.

31. Οι δομές λειτουργούν σε προσωρινή βάση με στόχο να εργαστούν ώστε να γίνουν εγκεκριμένα τμήματα.

Μεμονωμένα και Διεθνή Μέλη

32. Ένα άτομο που συνεισφέρει και μοιράζεται το όραμα, την αποστολή και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να γίνει μεμονωμένο μέλος με τον εξής τρόπο:

α. είτε με το να γίνει μέλος σε ένα τμήμα ή μια δομή εκεί όπου ζει, καταβάλλοντας συγχρόνως μια συνδρομή μέλους (αν υπάρχει) στο συγκεκριμένο τμήμα ή τη δομή·

β. είτε αν δεν υπάρχει τμήμα ή δομή εκεί όπου ζει, καταβάλλοντας τη συνδρομή μέλους (αν υπάρχει) στη Διεθνή Γραμματεία, ώστε να γίνει διεθνές μέλος.

Αποχώρηση από το Κίνημα

33. Τα τμήματα, οι δομές καθώς και τα διεθνή μέλη μπορούν να διακόψουν οικειοθελώς τη συμμετοχή τους στο κίνημα ανά πάσα στιγμή,  σταματώντας ολοκληρωτικά κάθε δράση σχετικά με τη Διεθνή Αμνηστία (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματος και του λογότυπου της Διεθνούς Αμνηστίας), αφού ενημερώσουν γραπτώς το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μεμονωμένα μέλη μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους οποιαδήποτε στιγμή ειδοποιώντας το σχετικό τμήμα ή τη δομή.

34. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει μέτρα που να επηρεάζουν την ιδιότητα μέλους για ένα τμήμα, μια δομή ή για ένα διεθνές μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ή της αναστολής της ιδιότητας του μέλους, αν το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει την ενέργεια αυτή απαραίτητη για την προστασία της φήμης, της ακεραιότητας ή της λειτουργίας του κινήματος, ή επειδή οι τοπικές συνθήκες καθιστούν την ενέργεια αυτή αναγκαία. Κάθε τέτοια ενέργεια μπορεί να επανεξεταστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου της Επιτροπής Επανεξέτασης Ιδιότητας Μέλους.

Διεθνής Γραμματεία

35. Η Διεθνής Γραμματεία υπό την εποπτεία του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίζει, εφαρμόζει και διευκολύνει το έργο και τη λειτουργία του κινήματος ως εξής:

α. εκπροσωπεί το κίνημα προς τα έξω μέσω του Γενικού Γραμματέα·

β. συντονίζει και διευθύνει διεθνώς το έργο του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προς την έρευνα, τις εκστρατείες, την επικοινωνία, τη συνηγορία, την πολιτική, τα νομικά θέματα, την εξεύρεση πόρων, την εκπαίδευση και άλλες απαραίτητες λειτουργίες·

γ. αναπτύσσει παγκόσμια στρατηγική, πολιτικές και πρότυπα και εξασφαλίζει το συντονισμό τους, την εφαρμογή τους, την παρακολούθησή τους, την αξιολόγησή τους, υποβάλλοντας σχετικές αναφορές·

δ. υποστηρίζει τη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κινήματος καθώς και την οικονομική του ευημερία.

36. Ο Γενικός Γραμματέας, τον οποίο διορίζει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπόλογος σ’ αυτό, είναι ο επικεφαλής της Διεθνούς Γραμματείας.

37. Η Διεθνής Γραμματεία διαχειρίζεται τη διεθνή προστασία και τη χρήση του ονόματος και του λογότυπου της Διεθνούς Αμνηστίας εξ ονόματος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρώντας την επωνυμία και εκδίδοντας άδεια επωνυμίας στα τμήματα και τις δομές και σε άλλες οντότητες του κινήματος.

 

 

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.