ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

'Οπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών, στις 12-13 Οκτωβρίου 2013

Άρθρο 1. Επωνυμία

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα» (στο εξής το Σωματείο). Το Σωματείο στις πάσης φύσεως δραστηριότητές του στο εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την ελεύθερη μετάφραση της ως άνω επωνυμίας στην αγγλική γλώσσα, ήτοι Amnesty International Greece (AI Greece). Η Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και αποτελεί το αναγνωρισμένο εθνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας (Amnesty International) στην Ελλάδα.

Άρθρο 2. Έδρα

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει τοπικά παραρτήματα/γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Άρθρο 3. Σκοποί

3.1. Σκοποί του Σωματείου είναι οι σκοποί τους οποίους έχει θέσει και για την πραγμάτωση των οποίων αγωνίζεται η Διεθνής Αμνηστία. Συγκεκριμένα, υιοθετεί ως όραμα, αποστολή και κεντρικές αξίες τα εξής:
3.2. Όραμα και Αποστολή
Το όραμα του Σωματείου είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πραγμάτωση του οράματός αυτού, η αποστολή του Σωματείου είναι να συμβάλλει στην έρευνα και να αναλαμβάνει δράση που θα εστιάζεται στην πρόληψη και τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των πιο πάνω ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την πραγμάτωση της αποστολής αυτής, το Σωματείο λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των κανόνων για τη λειτουργία των εθνικών τμημάτων που υιοθετεί η Διεθνής Αμνηστία κατ’ εφαρμογή των θεσμοθετημένων δημοκρατικών διαδικασιών της, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της εθνικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, η δράση του Σωματείου πρέπει να είναι σύμφωνη με το ισχύον εκάστοτε διεθνές καταστατικό της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς και με τα Ολοκληρωμένα Στρατηγικά Σχέδια, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες αρχές που υιοθετούνται από τα διεθνή όργανα της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως η Διεθνής Γενική Συνέλευση (International Council Meeting-ICM) και το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (International Board-IB). Σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του αυτών το Σωματείο πρέπει να υποβάλλει ετήσιες αναφορές προς τα αρμόδια όργανα του διεθνούς κινήματος σχετικά με τις δραστηριότητές του.
3.3. Κεντρικές αξίες Η Διεθνής Αμνηστία αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμμερίζονται τις αξίες της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για τα μεμονωμένα θύματα παραβιάσεων, της δραστηριοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, της οικουμενικότητας και της αδιαιρετότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, καθώς και της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Στην κοινότητα αυτή εντάσσονται και τα μέλη του Σωματείου τα οποία συμμερίζονται τις ίδιες αξίες.

Άρθρο 4. Μέσα επίτευξης των σκοπών του Σωματείου

Το Σωματείο επιδιώκει να πραγματοποιήσει τους παραπάνω σκοπούς με κάθε νόμιμο μέσο. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει:
Να υλοποιεί στην Ελλάδα τις εκστρατείες και άλλες συναφείς δράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα την ελληνική κοινωνία ως προς τους σκοπούς και ειδικότερους στόχους της Διεθνούς Αμνηστίας.
Να οργανώνει τη δημοσιοποίηση του έργου και της δραστηριότητάς του με την προβολή αυτών στα ΜΜΕ και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά τη δράση του.
Να διεξάγει τις δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή οικονομική υποστήριξη και να προβάλλει τη δράση του.
Να ασκεί πίεση προς τις κυβερνήσεις, άλλους φορείς και άτομα όσον αφορά την προώθηση των εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας, την υιοθέτηση συμβάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την αποδοχή μέτρων που διασφαλίζουν τα δικαιώματα τα οποία καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Να συνεργάζεται με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που εργάζονται για παρόμοιους σκοπούς.
Να κινητοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας για την πραγμάτωση των σκοπών της Διεθνούς Αμνηστίας.
Να προάγει την ευαισθητοποίηση, τη γνώση και το σεβασμό των κανόνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου εν γένει.
Να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών του.

Άρθρο 5. Μέλη

5.1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
5.2. Το Σωματείο δεν κάνει κανενός είδους διάκριση μεταξύ των μελών του ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την οικονομική κατάσταση, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θεωρείται διάκριση η καθιέρωση μειωμένης συνδρομής σε κατηγορίες μελών με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπονται και τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 6. Εγγραφή τακτικών μελών

6.1. Ως μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο από 18 ετών και άνω, ή από 14 έως 18 ετών με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του, μετά τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης εγγραφής, στην οποία δηλώνει ότι συμφωνεί να τηρεί το καταστατικό του Σωματείου, το διεθνές καταστατικό της Διεθνούς Αμνηστίας και όλες τις σχετικές διεθνείς και εθνικές αποφάσεις και πολιτικές, τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες εργασίας, και ότι δεσμεύεται να συνεισφέρει με προσωπική συμμετοχή στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
6.2. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την αίτηση εγγραφής. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφονται μέλη άτομα που είναι μέλη άλλης οργάνωσης ή συλλογικότητας, της οποίας οι σκοποί, οι θεμελιώδεις αξίες και οι δράσεις έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις θεμελιώδεις αξίες του Σωματείου.
6.3. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην απορριπτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της απόρριψης. Εντός 30 ημερών αφότου λάβει γνώση της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει, αποστέλλοντας έγγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει οριστικά. Εφόσον μια αίτηση εγγραφής δεν απορριφθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή της, τεκμαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή.

Άρθρο 7. Επίτιμα μέλη

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να αναγνωριστούν και να γίνουν επίτιμα μέλη όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή των σκοπών του Σωματείου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε εκλέγονται στη διοίκηση του Σωματείου, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς αυτό. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αναγνωριστεί κάποιο άτομο ως επίτιμο μέλος. Η σχετική πρόταση πρέπει να γίνει αποδεκτή τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και από το συγκεκριμένο άτομο. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο σ’ αυτές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα αιρετά όργανα.

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
8.1. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς και του διεθνούς καταστατικού της Διεθνούς Αμνηστίας.
8.2. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που υιοθετούνται από τα εθνικά και διεθνή όργανα διοίκησης.
8.3. Να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
8.4. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και να συμμετέχουν ενεργά σε μία τουλάχιστον από τις δομές εθελοντών του Σωματείου και στις γενικότερες δραστηριότητες αυτού.
8.5. Να αποδέχονται όποια εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη για να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις τους.
8.6. Να μην εκφράζουν γνώμη ως εκπρόσωποι του Σωματείου παρά μόνο εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.

Άρθρο 9. Δικαιώματα των μελών

Τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (τακτικά μέλη) έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
9.1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, να λαμβάνουν το λόγο σ’ αυτές και να υποβάλλουν προτάσεις προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
9.2. Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν συμπληρωθεί έξι (6) μήνες από την εγγραφή τους και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να καταλάβουν θέσεις στα αιρετά όργανα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο (2) έτη από την εγγραφή τους.
9.3. Να ελέγχουν τη διοίκηση του Σωματείου όσον αφορά την εφαρμογή του εθνικού και του διεθνούς καταστατικού και των συναφών κανόνων.
9.4. Να έχουν πρόσβαση –στο βαθμό που απαιτείται– στις απαραίτητες εσωτερικές πληροφορίες, στην εκπαίδευση και να έχουν κάθε συνδρομή για την υλοποίηση των δράσεων και υποχρεώσεων τους ως μελών του Σωματείου ή των αιρετών οργάνων του.
9.5. Να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παράσχει στο Σωματείο, τα οποία θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η ιδιότητά τους ως μελών δεν θα αποκαλύπτεται εκτός Σωματείου. Τα λοιπά προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός των εξουσιοδοτημένων από το Σωματείο ατόμων, παρά μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συγκατάθεσής τους.

Άρθρο 10.Απώλεια της ιδιότητας μέλους – Διαγραφή – Κωλύματα

Τα μέλη χάνουν την ιδιότητά τους και διαγράφονται από το Σωματείο στις εξής περιπτώσεις:
10.1. Σε περίπτωση θανάτου.
10.2. Σε περίπτωση παραίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
10.3. Κατόπιν εισήγησης του/της Διευθυντή/ντριας εξαιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας του Σωματείου με αυτά από υπαιτιότητά τους ή εξαιτίας της μη καταβολής των προβλεπόμενων για τα μέλη συνδρομών για εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.4.  Εξαιτίας επιβολής από το Διοικητικό Συμβούλιο της πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλούν, μέχρι να κριθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία το μέλος που διαγράφηκε έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να λάβει το λόγο και να τοποθετηθεί.
10.5. Μέλη που αδικαιολόγητα δεν ανταποκρίνονται σε καμία από τις υποχρεώσεις του άρθρου 8.4 για τρία συνεχόμενα έτη μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, αφού συνεκτιμηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε περίπτωσης και αφού το μέλος ενημερωθεί και του δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί σχετικά, να μεταπίπτουν στην κατηγορία του οικονομικού υποστηρικτή. Το μέλος έχει δυνατότητα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση.
10.6. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται όσο το μέλος απασχολείται έμμισθα στο Σωματείο.

Άρθρο 11. Πειθαρχικά Παραπτώματα και Πειθαρχικά Μέτρα

11.1. Οι παρακάτω συμπεριφορές των μελών του Σωματείου συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα:
11.1.1. Η παραβίαση διατάξεων του καταστατικού και/ή άλλων συναφών κανονισμών ή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας για τη λειτουργία των σωματείων. Η μη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις δραστηριότητες του Σωματείου δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
11.1.2. Κάθε συμπεριφορά η οποία βλάπτει την οργάνωση ή έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό και άλλους θεμελιώδεις κανόνες.
11.1.3.  Όταν ένα μέλος του Σωματείου είναι μέλος άλλης οργάνωσης, της οποίας οι σκοποί, οι θεμελιώδεις αξίες και οι δράσεις έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις θεμελιώδεις αξίες του Σωματείου.
11.1.4. Η εκμετάλλευση της θέσης τους για προσωπικό όφελος.
11.1.5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει λάβει έγγραφη και επώνυμη καταγγελία ή ενεργεί αυτεπαγγέλτως, καλεί το καταγγελλόμενο μέλος να αναπτύξει τις απόψεις του για τα αποδιδόμενα σε αυτό παραπτώματα είτε εγγράφως εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, είτε προφορικά σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη συνεδρίαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών (3) μηνών, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος. Όλες οι αρχές περί δίκαιης δίκης εφαρμόζονται σ’ αυτή την πειθαρχική διαδικασία.
11.2. Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την επιβολή των παρακάτω μέτρων. Και για μεν το (α) και (β) με σχετική πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, για δε το (γ) και (δ) με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του: α) Έγγραφη επίπληξη β) Μομφή γ) Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους δ) Οριστική διαγραφή
11.3. Σε κάθε περίπτωση το μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πειθαρχική ποινή, έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει οριστικά. Τα (γ) και (δ) μέτρα θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επικυρωθούν από την επόμενη Γενική Συνέλευση ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο.
11.4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την πάροδο τριετίας από τη διάπραξή τους.

Άρθρο 12. Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 13. Γενική Συνέλευση

13.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Συγκροτείται από όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (τακτικά μέλη), έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για κάθε άλλο όργανο.
13.2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ως τακτική τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο τετράμηνο με υποχρεωτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης τον απολογισμό δράσης και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση του απολογισμού δράσης και των πεπραγμένων αυτών, καθώς και την έγκριση του ισολογισμού. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ως έκτακτη όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
13.3. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν τούτο παραλείψει να συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση έως και τον μήνα Απρίλιο ή αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15θημέρου από την κατάθεση σχετικής αίτησης μελών κατά την προηγούμενη παράγραφο, τη σύγκληση δικαιούνται να ενεργήσουν τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Αστικού Κώδικα.
13.4. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται: α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης, καθώς και ο χαρακτηρισμός της ως τακτικής ή έκτακτης, και β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη είναι υποχρεωτικό να προστεθούν και θέματα που προτείνει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών, με την προϋπόθεση να έχουν γνωστοποιηθεί σε όποιον συγκαλεί τη συνέλευση είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η προσθήκη των θεμάτων αυτών στην ημερήσια διάταξη γνωστοποιείται στα μέλη ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
13.5. Τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν απαιτείται απαρτία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Κατ’ εξαίρεση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου ή τη διάλυση αυτού απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
13.6. Η Γενική Συνέλευση πριν αρχίσει τις εργασίες της εκλέγει τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της. Ο/η Πρόεδρος διευθύνει τη συνέλευση, δίνει και αφαιρεί το λόγο, αποφαίνεται ότι η συζήτηση πάνω σε ένα θέμα έχει λήξει, υποβάλλει προτάσεις σε ψηφοφορία, προτείνει την αποβολή από την αίθουσα των μελών που τυχόν παρεκτρέπονται. Ο/η Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά.
13.7. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός του προηγούμενου έτους, γνωστοποιείται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, εγκρίνεται ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
13.8. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει επί των τυχόν ενστάσεων που υποβάλλονται κατά την ψηφοφορία.
13.9. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Θεωρούνται παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου για τη λήψη αποφάσεων και τα μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου τους, γεγονός το οποίο κρίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις αρχαιρεσίες του Σωματείου διαδικτυακά, βάσει του εσωτερικού κανονισμού του Σωματείου.
13.10. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη δήλωση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται στη Γενική Συνέλευση για την υποψηφιότητά τους, αναπτύσσουν τις απόψεις τους για τα θέματα που απασχολούν το Σωματείο και γενικά τη Διεθνή Αμνηστία και απαντούν σε ερωτήσεις των μελών.
13.11. Τα μέλη που ψηφίζουν εκδηλώνουν την προτίμησή τους με την επισημείωση έξι (6) το πολύ σταυρών δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο οι εννέα (9) πρώτοι πλειοψηφήσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση μεταξύ εκείνων που έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων. Οι τρεις επόμενοι εκλέγονται ως επιλαχόντες κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση πληρούται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα.
13.12. Οι αποφάσεις που αφορούν προσωπικά θέματα, πρόταση δυσπιστίας ή τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Για τα υπόλοιπα θέματα οι ψηφοφορίες γίνονται με «ανάταση της χειρός» ή ονομαστική κλήση.
13.13. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14. Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε σώμα

14.1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα επτά (7) ημέρες μετά την εκλογή του κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος μέλους ή σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν κατόπιν προσκλήσεως του επόμενου σε ψήφους μέλους. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη του Προεδρείου, ήτοι ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος, ο/η Ταμίας, ο/η Γενικός/ή Γραμματέας και ο/η Ειδικός/ή Γραμματέας. Σε περίπτωση που σε δύο ψηφοφορίες δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με σχετική πλειοψηφία.
14.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει σ’ αυτό τη διοίκηση του Σωματείου, περιλαμβανομένων όλων των βιβλίων και εγγράφων του σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία του. Προς τούτο σε ιδιαίτερο βιβλίο συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που προσυπογράφεται, παρουσία και της Ελεγκτικής Επιτροπής, από τους απερχόμενους και τους αναλαμβάνοντες Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Ταμίες.
14.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν διετή θητεία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να υπηρετήσουν περισσότερες από τρεις πλήρεις διαδοχικές θητείες. Μετά την εξάντληση των ως άνω τριών διαδοχικών θητειών, κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα και να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την πάροδο μιας διετίας.
14.4. Όλες οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι εθελοντικές και χωρίς κανενός είδους αμοιβή ή πληρωμή. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συναρτούν προσωπικό οικονομικό όφελος από το οικονομικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Σωματείου.
14.5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες κατά τη σειρά επιτυχίας αυτών. Αν οι επιλαχόντες δεν επαρκούν ή αρνηθούν τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε για την πλήρωση των κενών θέσεων διενεργούνται αρχαιρεσίες κατά την επόμενη τακτική ή τυχόν έκτακτη Γενική Συνέλευση με ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 13.10. Στην προαναφερόμενη περίπτωση η θητεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν. Μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο λειτουργεί και αποφασίζει νόμιμα με τη μειωμένη σύνθεση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) μελών.
14.6. Τα πρόσωπα του επαγγελματικού προσωπικού του Σωματείου, εάν είναι μέλη αυτού, κωλύονται να εκλεγούν σε κάποια από τα αιρετά όργανά του. Το συγκεκριμένο κώλυμα αίρεται μετά την πάροδο διετίας από τη λήξη της έμμισθης σχέσης. Αντίστοιχα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύονται να απασχοληθούν στο Σωματείο με έμμισθη σχέση πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας τους σε εκλόγιμη θέση.

Άρθρο 15. Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και τη διακυβέρνηση του Σωματείου σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του και όλους τους συναφείς κανονισμούς και κατευθυντήριες αρχές. Έχει επίσης ως καθήκον τη διασφάλιση του κύρους, της αξιοπιστίας και της εικόνας της Διεθνούς Αμνηστίας σε εθνικό επίπεδο, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Διεθνείς Γενικές Συνελεύσεις (ICM) αυτής και φροντίζοντας ώστε οι λειτουργίες της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ελλάδα να διεξάγονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
15.2. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο, λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές περί ορθής και δημοκρατικής διοίκησης και διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή οργάνωση, είναι υπεύθυνο να συνεισφέρει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του διεθνούς κινήματος, να εστιάζει στην αποτελεσματικότητα της δράσης του για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή μελών στις διαδικασίες διαβούλευσης και μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να διασφαλίζει τη διαφάνεια και να τηρεί τους κανόνες περί καταλογισμού ευθύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να αποδέχεται διαδικασίες και πρακτικές εναρμονισμένες με τους διεθνείς κανόνες περί δημοκρατικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (IB) και τη Διεθνή Γραμματεία (IS).
15.3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εν γένει την ευθύνη να εκπληρώνει τους σκοπούς του Σωματείου και να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ενόψει των ανωτέρω, οι βασικές του αρμοδιότητες είναι:1. Να διασφαλίζει την εφαρμογή του καταστατικού της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως αυτό κάθε φορά τροποποιείται. 2. Να εφαρμόζει και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς του Σωματείου, τους οποίους δύναται να ερμηνεύει σε περίπτωση αμφιβολίας, υπό τον όρο να παραπέμπει το ερμηνευόμενο θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. 3. Να διασφαλίζει ότι τηρείται επιμελώς η παρακολούθηση του οικονομικού προγράμματος/σχεδίου. 4. Να αποφασίζει, μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας, τον αριθμό και τις ειδικότητες των ατόμων που απαρτίζουν το επαγγελματικό προσωπικό, καθώς και την πρόσληψη και απόλυση των ατόμων αυτών. 5. Να προσλαμβάνει, να εποπτεύει και να απολύει τον/τη Διευθυντή/ντρια, και επίσης να ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και λογοδοσίας του/της. 6. Να συμμετέχει με ένα τουλάχιστον μέλος στην εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης για την πρόσληψη επαγγελματικού προσωπικού. 7. Να προσλαμβάνει άτομα του επαγγελματικού προσωπικού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, την οποία εισήγηση υποχρεούται να αποδέχεται, εκτός εάν παραβιάστηκαν τα προβλεπόμενα στον σχετικό κανονισμό. 8. Να απολύει άτομα του επαγγελματικού προσωπικού μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας, την οποία εισήγηση υποχρεούται να αποδεχτεί, εκτός εάν οι λόγοι απόλυσης θεωρηθούν ατεκμηρίωτοι ή καταχρηστικοί. 9. Να εγκρίνει ή μη την εγγραφή νέων μελών και να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα, ενεργώντας ως πειθαρχικό όργανο πρώτου βαθμού σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου, τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές της Διεθνούς Γραμματείας (IS) και τη σχετική εθνική νομοθεσία. 10. Να διασφαλίζει ότι τα μέλη του Σωματείου εργάζονται και οργανώνουν την εργασία τους με αποτελεσματικότητα. 11. Να καταλογίζει ευθύνες στον/στη Διευθυντή/ντρια, τα μέλη, τις ομάδες και τις άλλες δομές του Σωματείου. 12. Να συγκαλεί τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 13. Να υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση τον Ετήσιο Απολογισμό και Ισολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα προς ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης. Να καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του επόμενου έτους και να τον υποβάλει και αυτόν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 14. Να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση σχέδια κανονισμών με τους οποίους εξειδικεύονται και διατυπώνονται αναλυτικά οι αρχές και οι κανόνες της εν γένει λειτουργίας και δράσης του Σωματείου και των μελών του, οι σχέσεις του με το διεθνές κίνημα και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 15. Να ορίζει την ετήσια συνδρομή μέλους, τον τρόπο και χρόνο καταβολής της και τυχόν άλλα είδη εισφορών που κρίνονται απαραίτητα για να επιβιώσει οικονομικά το Σωματείο, και επίσης να αποφασίζει τυχόν εξαιρέσεις. 16. Να προσδιορίζει τις απαιτούμενες, εσωτερικές ρυθμίσεις και διαδικασίες που απαιτούνται για να εκπληρώσει το Σωματείο τους σκοπούς του. 17. Να διασφαλίζει ότι όλα τα οικονομικά αρχεία, τα οποία απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία, τηρούνται στην ενδεδειγμένη μορφή και είναι αρμοδίως υπογεγραμμένα. 18. Να τηρεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος αποτελεί μέρος των πολιτικών διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες αρχές. 19. Να προετοιμάζει οποιαδήποτε έγγραφα νομικής φύσεως είναι απαραίτητο και να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά. 20. Να ερμηνεύει το καταστατικό και να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά. 21. Να συγκροτεί τις απαιτούμενες Επιτροπές και να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας τους (reference terms) σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς κινήματος. 22. Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κανονισμούς σχετικούς με την εσωτερική λειτουργία είτε του Σωματείου είτε των παραρτημάτων ή των ομάδων αυτού.
15.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Σωματείου και την εκπλήρωση των σκοπών του. Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.5. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θέσει υποψηφιότητα ως εκπρόσωπος πολιτικού κόμματος σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένοντας απλώς μέλος του Σωματείου.

Άρθρο 16. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη Αποφάσεων

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά δίμηνο και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο ο/η Πρόεδρος ή αν το αποφασίσουν πάνω από τα μισά μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, καθώς επίσης και μέσω τηλεδιάσκεψης ή εφαρμογής άλλης κατάλληλης τεχνολογίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις μπορεί να λάβει αποφάσεις με τηλεφωνική συνεννόηση ή με ηλεκτρονικά μηνύματα.
16.2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να λαμβάνει τις αποφάσεις του συναινετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.
16.3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το ίδιο. Όποιο μέλος του μειοψηφήσει κατά τη λήψη μιας συγκεκριμένης απόφασης πρέπει να διατυπώσει με σαφήνεια το σκεπτικό της άποψής του το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά.
16.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή σε πέντε (5) οποιεσδήποτε συνεδριάσεις εκπίπτει από το αξίωμά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μπορεί να συμμετάσχει το προς έκπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά. Τη θέση του εκπεσόντος μέλους καταλαμβάνει το πρώτο στη σειρά επιλαχόν μέλος. 16.5. Αν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε δεκτή πρόταση δυσπιστίας κατά μέλους του Προεδρείου, το μέλος αυτό χάνει την ιδιότητά του ως μέλος του Προεδρείου.

Άρθρο 17. Αρμοδιότητες του/της Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού/ής Γραμματέα, Ειδικού/ής Γραμματέα, Ταμία, και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

17.1 Ο/η Πρόεδρος ή ο/η νόμιμος/η αναπληρωτής/τριά του έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Να εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο.
2. Να συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει.
3. Να εγκρίνει τα έξοδα και να υπογράφει τα απαιτούμενα οικονομικά έγγραφα (όπως εντάλματα πληρωμής, γραμμάτια είσπραξης κλπ.), σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου δεν είναι επενδυμένα σε τομείς ή δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των καταστατικών (εθνικού και διεθνούς) και τις αξίες της Διεθνούς Αμνηστίας.
5. Να μεριμνά ότι το Σωματείο διοικείται ορθά, διασφαλίζοντας την τήρηση του παρόντος καταστατικού και του καταστατικού της Διεθνούς Αμνηστίας και των σχετικών κανονισμών, καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προωθεί τα συμφέροντα του Σωματείου.
7. Να αναλαμβάνει χρήματα από τους λογαριασμούς της οργάνωσης μέχρι του ποσού των 5000 € χωρίς τη σύμπραξη του/της Ταμία (όπως αυτό το ποσό αναπροσαρμόζεται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο), πάνω από το οποίο απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέργεια για την οποία μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Γενικός/ή Γραμματέας σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια καθορίζουν την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να αλλάξει με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
17.2. Ο/η Αντιπρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Να αντικαθιστά τον/την Πρόεδρο και να εκτελεί τα καθήκοντά του/της σε περίπτωση κωλύματος εκείνου/ης ή παραίτησης μέχρι την εκλογή νέου/ας Προέδρου. 2. Να συνδράμει και να συμβουλεύει τον/την Πρόεδρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της. 3. Να συντονίζει τους διορισμούς των απαραίτητων προσώπων και εν γένει τα προγράμματα εργασίας των επιτροπών, ομάδων εργασίας και άλλων ατόμων στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε καθήκοντα, να παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας τους και να αποτιμά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. 4. Να υποστηρίζει τον/τη Διευθυντή/ντρια σε κρίσιμα καθήκοντά του/της, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καθήκοντα εκπροσώπησης του Σωματείου.
17.3.Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Φυλάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου. 3. Λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο τα επίσημα έγγραφα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον/την Πρόεδρο και τον/τη Διευθυντή/ντρια. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να αλλάξει με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
17.4. Ο/Η Ειδικός/ή Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Να εκτελεί τα καθήκοντα του/της Γενικού/ής Γραμματέα όταν αυτός/ή απουσιάζει ή κωλύεται. 2. Να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον/τη Γενικό/ή Γραμματέα. 3. Να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό φόρουμ του Σωματείου.
17.5. Ο/Η Ταμίας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Να έχει μια γενική και ταυτόχρονα ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου ανά πάσα στιγμή. 2. Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε ζήτημα το οποίο μπορεί να απειλήσει ή να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση του Σωματείου με οποιονδήποτε τρόπο είτε στο παρόν είτε στο μέλλον. 3. Να λειτουργεί ως κύριο πρόσωπο αναφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την επικοινωνία του με την Ελεγκτική Επιτροπή. 4. Να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις διαδικασίες οικονομικής λογοδοσίας, προς τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο/η Διευθυντής/ντρια. 5. Να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και να παρουσιάζει τον ελεγμένο ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου. 6. Να μελετά και να εγκρίνει ή να απορρίπτει, αφού συμβουλευτεί και τον/τη Διευθυντή/ντρια, οποιαδήποτε χρηματοδότηση προς το Σωματείο (είτε κεντρικά είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή). 7. Να φυλάσσει, σε συμφωνία με τον/τη Διευθυντή/ντρια, το Μητρώο Μελών, επιβλέποντας ο,τιδήποτε σχετίζεται με εισφορές μελών και άλλα έσοδα που πραγματοποιεί το Σωματείο. 8. Να υποβάλλει τακτικούς ισολογισμούς προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά αρχεία ελέγχονται σε ετήσια βάση, τα οποία, αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται προς έγκριση και στη Γενική Συνέλευση και στη Διεθνή Γραμματεία. 9. Να υποβάλλει αναφορές για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, οποτεδήποτε αυτό του ζητείται. 10. Να αναλαμβάνει χρήματα από τους λογαριασμούς της οργάνωσης μέχρι του ποσού των 5000 € χωρίς τη σύμπραξη του/της Προέδρου (όπως αυτό το ποσό αναπροσαρμόζεται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο), πάνω από το οποίο απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέργεια για την οποία μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18. Αρμοδιότητες Ελεγκτικής Επιτροπής

18.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται το καταστατικό, οι κανονισμοί και οι κανόνες της νόμιμης και χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
18.2. Ενημερώνει εγγράφως τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου.
18.3. Δικαιούται να απαιτεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για σοβαρά θέματα που αφορούν τα οικονομικά του Σωματείου.
18.4. Εποπτεύει τις εργασίες σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου.

Άρθρο 19. Σύνθεση και Εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής

19.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται δε ανά διετία με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη από ένα ενιαίο, ιδιαίτερο όμως ψηφοδέλτιο, κατά τις ίδιες αρχαιρεσίες που διεξάγονται για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Για τον τρόπο κατάρτισης του ψηφοδελτίου, την υποβολή υποψηφιότητας, την προτίμηση και τα αναπληρωματικά μέλη εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω οριζόμενα για το Διοικητικό Συμβούλιο με τη διαφορά ότι οι σταυροί προτίμησης είναι τρεις.
19.2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να επανεκλεγούν μέχρι τρεις διαδοχικές θητείες και πρέπει να παρέλθει μια διετία πριν υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.
19.3 Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος, τα μέλη της Επιτροπής συμπληρώνονται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι τη συμπλήρωση από τη Γενική Συνέλευση τυχόν κενών θέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής, αυτή λειτουργεί και αποφασίζει νόμιμα με τη μειωμένη σύνθεση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μελών.
19.4 Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20. Διευθυντής/ντρια

20.1. Ο/η Διευθυντής/ντρια είναι έμμισθος/η, προσλαμβάνεται δε και απολύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η πρόσληψη του/της Διευθυντή/ντριας γίνεται μετά από προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό. Μεταξύ του Σωματείου και του/της Διευθυντή/ντριας συνάπτεται σύμβαση στην οποία, μεταξύ άλλων, καθορίζεται η διάρκεια αυτής και οι όροι λύσης της, οι αποδοχές του/της Διευθυντή/ντριας, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του/της. Ο/η Διευθυντής/ντρια εποπτεύεται και αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
20.2. Ο/η Διευθυντής/ντρια είναι υπεύθυνος/η για την καθημερινή λειτουργία του Σωματείου, για την εφαρμογή της πολιτικής της οργάνωσης, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και των διεθνών οργάνων της Διεθνούς Αμνηστίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τη Διεθνή Γραμματεία, μπορεί να αναθεωρεί τους όρους πρόσληψης και τις αρμοδιότητες του/της Διευθυντή/ντριας.
20.3.  Ο/η Διευθυντής/ντρια είναι προϊστάμενος/η του επαγγελματικού και εθελοντικού προσωπικού (π.χ. ασκούμενοι) του Σωματείου. Ο/η Διευθυντής/ντρια εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάγκη πρόσληψης ή απόλυσης επαγγελματικού προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα.
20.4. Ο/η Διευθυντής/ντρια συμμετέχει υποχρεωτικά στην εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης για την πρόσληψη ατόμων του επαγγελματικού προσωπικού.
20.5. Ο/η Διευθυντής/ντρια εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την απόλυση ατόμων του επαγγελματικού προσωπικού.
20.6. Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του/της Διευθυντή/ντριας, ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει έναν/μία Υπεύθυνο/η Γραφείου που ενεργεί υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου για το αναγκαίο χρονικό διάστημα.
20.7. Ο/Η Διευθυντής/ντρια παρακολουθεί υποχρεωτικά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του/της, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.
20.8. Ο/Η Διευθυντής/ντρια είναι υπεύθυνος/η για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, υπό την επίβλεψη του/της Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του/της Ταμία, μπορεί να τον εξουσιοδοτήσει ως το αρμόδιο πρόσωπο για την επικοινωνία και τις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Άρθρο 21. Εθελοντές μέλη του Σωματείου

Δεδομένης της ταυτότητας της Διεθνούς Αμνηστίας ως εθελοντικής Οργάνωσης, μέρος της δουλειάς και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Σωματείου αναλαμβάνεται από δομές εθελοντών ή/και μεμονωμένους εθελοντές που είναι μέλη του Σωματείου. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των δομών εθελοντών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σύστασης ή διάλυσής τους, του τρόπου ορισμού των μελών τους, του ορισμού των υπεύθυνων προσώπων ή οργάνων εποπτείας τους και των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Σωματείου, εγκεκριμένους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22. Εθελοντές μη μέλη του Σωματείου

22.1. Το Σωματείο επιζητά, εκτός από την εθελοντική προσφορά των μελών του, και τις εθελοντικές υπηρεσίες ατόμων που εμπνεόμενα από τις αξίες και τους σκοπούς της Διεθνούς Αμνηστίας επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δραστηριοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της Διεθνούς Αμνηστίας, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική αμοιβή ή οποιουδήποτε άλλου είδους αντάλλαγμα.
22.2. Για να γίνει δεκτός από το Σωματείο κάποιος ως εθελοντής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει εξαιρέσεις εφόσον λάβει γραπτή άδεια από όποιον ασκεί τη γονική μέριμνα του ενδιαφερομένου.
22.3. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός προγράμματος για την εκπαίδευση των εθελοντών το οποίο έχει καταρτιστεί για την υποστήριξη και διευκόλυνση του έργου και των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 23. Πόροι – Έσοδα – Διαφάνεια

23.1. Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών, τις εισφορές των οικονομικών υποστηρικτών, τις δωρεές, τις χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή που δεν απαγορεύεται από το παρόν καταστατικό. Το Σωματείο απαγορεύεται να επενδύει χρήματα στο χρηματιστήριο και να παίρνει χρηματικές ή μη δωρεές από καζίνο, τυχερά παιχνίδια και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Σωματείο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτείται από πηγές που απαγορεύονται από το εκάστοτε πλαίσιο χρηματοδότησης της Διεθνούς Αμνηστίας. Το Σωματείο, για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εφαρμόσει πιο περιοριστικό πλαίσιο χρηματοδότησης από το εκάστοτε της Διεθνούς Αμνηστίας.
23.2. Η ευθύνη της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών, η σχετική ενημέρωση γι’ αυτήν και οι συναλλαγές σε μετρητά είναι αρμοδιότητες του/της Ταμία ή του/της Προέδρου ή του στελέχους του Σωματείου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτόν το λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για τον γενικό έλεγχο.
23.3. Η οικονομική διαχείριση του Σωματείου υπόκειται σε ετήσιο ανεξάρτητο έλεγχο. Η σχετική έκθεση πρέπει να ολοκληρώνεται εγκαίρως πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και να είναι δημόσια διαθέσιμη.
23.4. Η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου δεν είναι δυνατόν να αποβαίνει προς οικονομικό όφελος οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου και κανένα τμήμα των εσόδων ή των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου δεν μπορεί να αποφέρει οικονομικό όφελος σε οποιοδήποτε μέλος του.

Άρθρο 24. Πολιτική ανεξαρτησία

24.1. Το Σωματείο αναγνωρίζει τη σημασία των πολιτικών θεσμών και των κομμάτων ως θεμελιώδες και απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, υποστηρίζει τις αξίες στις οποίες βασίζεται το δημοκρατικό πολίτευμα και αναγνωρίζει τους νόμιμους θεσμούς και τις διαδικασίες που έχουν εγκαθιδρυθεί από το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
24.2. Το Σωματείο επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών του χωρίς να επηρεάζεται από τις όποιες κομματικές πολιτικές και ασκεί τις δραστηριότητές του χωρίς διάκριση προς όλες τις χώρες ή συνασπισμούς που διέπονται από διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες.
24.3. Τα μέλη του Σωματείου δεν επιτρέπεται χωρίς εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε συναντήσεις πολιτικών οργανισμών ή σε συναφείς δραστηριότητες ενεργώντας ή ισχυριζόμενα ότι ενεργούν ως εκπρόσωποι του Σωματείου.
24.4. Κανένα μέλος του Σωματείου δεν επιτρέπεται, εκ μέρους του Σωματείου, να ζητά, να διαπραγματεύεται, ούτε να αποδέχεται χρηματικές δωρεές ή δωρεές αγαθών, παροχές υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο, από οποιαδήποτε πηγή, χωρίς άδεια του Σωματείου.

Άρθρο 25. Τηρούμενα Βιβλία

ο Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
1. Μητρώο των Μελών, στο οποίο καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, η ημερομηνία εγγραφής και το τηλέφωνο του κάθε μέλους.
2. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
4. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.
5. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, στο οποίο εμφανίζεται λεπτομερώς κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
6. Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων.
7. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 26. Συμμετοχή στη Διεθνή Γενική Συνέλευση

26.1. Ο ελάχιστος αριθμός εκπροσώπων του Σωματείου στη Διεθνή Γενική Συνέλευση ορίζεται από την ίδια τη Διεθνή Γενική Συνέλευση ανά τακτά διαστήματα.
26.2. Τα δύο μέλη της αντιπροσωπείας του Σωματείου επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία προηγείται χρονικά της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.
26.3. Τα εκλεγμένα μέλη της αντιπροσωπείας του Σωματείου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη Διεθνή Γενική Συνέλευση περισσότερες από τρεις συνεχόμενες φορές.

Άρθρο 27. Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13.5 απαρτία και πλειοψηφία. Διαλύεται πάντοτε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν απομείνουν λιγότερα από 10 μέλη.
2. Εάν είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή να συνεχίσει να λειτουργεί το Σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό, εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των μελών του ή από άλλα αίτια.
3. Εάν επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που προβλέπεται στο καταστατικό.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου και αφού ικανοποιηθούν οι δανειστές και πληρωθούν οι οφειλές του, τα υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν διανέμονται μεταξύ των μελών του, αλλά περιέρχονται στην Amnesty International Ltd. και διατίθενται κατόπιν απόφασης της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Αμνηστίας. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης τέτοιας απόφασης διατίθενται σε άλλο ίδρυμα με παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Διεθνούς Αμνηστίας.

Άρθρο 28. Τελικές διατάξεις

28.1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου, καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
28.2. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού επικρατούν κάθε τυχόν αντίθετης ρύθμισης των κανονισμών ή οποιωνδήποτε άλλων κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου.
28.3. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 28 άρθρα και μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2013 από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την ημερομηνία καταχώρησής του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Όπως αναθεωρήθηκε από την 31η Διεθνή Γενική Συνέλευση, που συνήλθε στο Βερολίνο στις 18-22 Αυγούστου 2013

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού, η αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να διεξάγει έρευνα και να αναλαμβάνει δράση, εστιάζοντας   στην πρόληψη και τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2. Η Διεθνής Αμνηστία αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμμερίζονται τις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για τα μεμονωμένα θύματα παραβιάσεων, της παγκόσμιας κάλυψης, της οικουμενικότητας και της αδιαιρετότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού.

ΜΕΘΟΔΟΙ

3. Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες, εταιρείες και άλλους μη κρατικούς παράγοντες. Επιδίωξη της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να αποκαλύπτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ακρίβεια, ταχύτητα και επιμονή. Ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα τα γεγονότα ατομικών περιπτώσεων καθώς και των  πρακτικών σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα πορίσματα αυτά δημοσιοποιούνται και τα μέλη, οι υποστηρικτές και τα επαγγελματικά στελέχη της Οργάνωσης κινητοποιούν την κοινή γνώμη ώστε αυτή να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις και άλλους φορείς για να σταματήσουν οι παραβιάσεις. Επιπλέον, εκτός από το έργο της για συγκεκριμένες παραβιάσεις, η Διεθνής Αμνηστία καλεί όλες τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν προς το κράτος δικαίου, επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει διακυβερνητικούς οργανισμούς, άτομα, και όλους τους φορείς της κοινωνίας να υποστηρίζουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

4. Για  τη Διεθνή Αμνηστία  η ύπαρξη πάντοτε στρατηγικών στόχων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καθοδήγηση του κινήματος.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

5. Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο  κίνημα που στηρίζεται στον εθελοντισμό  και αποτελείται από τμήματα, δομές, διεθνή δίκτυα, συνδεόμενες ομάδες και διεθνή μέλη.

6. Η  Διεθνής Γενική Συνέλευση (ISM) είναι το  ανώτατο αποφασιστικό όργανο για τη διαχείριση  των δραστηριοτήτων  της Διεθνούς Αμνηστίας. Οι πρωταρχικές αρμοδιότητες της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης είναι οι ακόλουθες:
(i) να επικεντρώνεται στη διαμόρφωση στρατηγικής·
(ii) να καθορίζει το όραμα, την αποστολή και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας·
(iii) να καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους της Διεθνούς Αμνηστίας συμπεριλαμβανομένου  και του οικονομικού σχεδιασμού·
(iv) να καθορίζει μεθόδους καθώς και όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης για το κίνημα, να εκλέγει τα μέλη των οργάνων αυτών, και να καθιστά υπόλογα σ’ αυτήν τα εν λόγω  όργανα και τα μέλη τους·
(v) να αξιολογεί την απόδοση του κινήματος σε σχέση με τη συμφωνηθείσα  στρατηγική και τα συμφωνηθέντα σχέδια·
(vi) ) να καθιστά υπόλογα σ’ αυτήν τα τμήματα, τις δομές και τα άλλα όργανα.

7. Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (IB). Πρωταρχικός ρόλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι να ηγείται και να διευθύνει ολόκληρο το κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας παγκοσμίως. Οι αρμοδιότητες του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:
(i) να λαμβάνει αποφάσεις διεθνούς εμβέλειας εκ μέρους του κινήματος·
(ii) να διασφαλίζει ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει μια  ορθολογιστική οικονομική πολιτική, και ότι αυτή η οικονομική πολιτική εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλη την Οργάνωση διεθνώς·
(iii) να διασφαλίζει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων·
(iv) να προβαίνει σε τυχόν  απαραίτητες προσαρμογές των στρατηγικών στόχων και άλλων αποφάσεων της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης·
(v) να διασφαλίζει την τήρηση του Καταστατικού·
(vi) να διασφαλίζει την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων·
(vii) να καθιστά υπόλογα τα τμήματα, τις δομές και τα άλλα όργανα της Διεθνούς Αμνηστίας, υποβάλλοντας στη Διεθνή Γενική Συνέλευση σχετικές εκθέσεις για τη λειτουργία τους·
(viii) να εκτελεί  όποια άλλα καθήκοντα του έχουν ανατεθεί από το Καταστατικό.

8. Φόρουμ Προέδρων. Πρωταρχικές αρμοδιότητες του Φόρουμ των Προέδρων είναι οι ακόλουθες:
(i) να δίνει συμβουλές και να κάνει συστάσεις στο κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που άπτονται της διακυβέρνησης της Διεθνούς Αμνηστίας καθώς και για αμφισβητούμενα ζητήματα·
(ii) να συμβάλλει  στη βελτίωση των ικανοτήτων  των Προέδρων των τμημάτων, των δομών, και των άλλων οργάνων της Διεθνούς Αμνηστίας·
(iii) να αναπτύσσει τις σχέσεις ανάμεσα στα τμήματα και τις δομές και να προωθεί τη δυνατότητα ανοιχτού διαλόγου για κοινά θέματα·
(iv) να αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα  και να λαμβάνει αποφάσεις για ζητήματα που του έχουν ανατεθεί από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση.
9. Το Φόρουμ των Προέδρων λειτουργεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές (Όροι Αναφοράς) που υιοθετούνται από το Φόρουμ των Προέδρων σε συνεργασία με το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας, αποφασίζει η Διεθνής Γενική Συνέλευση.
 

10.Διεθνής Γραμματεία (IS)Η Διεθνής Γραμματεία, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα,  υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς Διοικητικού  Συμβουλίου, επιμελείται τις καθημερινές υποθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας.

11. Τα γραφεία της Διεθνούς Γραμματείας βρίσκονται στο Λονδίνο, ή σε όποια άλλη τοποθεσία αποφασίσει το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον  η απόφαση αυτή επικυρωθεί τουλάχιστον από τα μισά τμήματα.

12.Η ευθύνη για το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών  καθώς και της αποστολής αντιπροσωπειών, ανήκει στα διεθνή όργανα διοίκησης της οργάνωσης, και όχι στο τμήμα, τις δομές, τις ομάδες ή τα μέλη που βρίσκονται στην εν λόγω χώρα ή περιοχή.

ΤΜΗΜΑΤΑ

13.Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να ιδρυθεί σε οποιοδήποτε κράτος, χώρα ή γεωγραφική περιοχή, με τη σύμφωνη γνώμη του Διεθνούς Διοικητικού  Συμβουλίου. Προκειμένου να αναγνωριστεί ως τέτοιο, το τμήμα θα πρέπει:
(i) πριν  από την αναγνώρισή του, να έχει επιδείξει την ικανότητά του να οργανώνει και να υποστηρίζει τις βασικές δραστηριότητες της Διεθνούς Αμνηστίας·
(ii) να υποβάλει προς έγκριση το καταστατικό του στo Διεθνές Διοικητικό  Συμβούλιο·
(iii) να καταβάλλει την όποια ετήσια συνδρομή θα ορίσει η Διεθνής Γενική Συνέλευση·
iv)  να είναι εγγεγραμμένο ως τμήμα από τη Διεθνή Γραμματεία, με βάση την απόφαση του Διεθνούς Διοικητικού  Συμβουλίου.
Τα τμήματα δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν καμία δράση για θέματα που δεν εμπίπτουν στο όραμα και την αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας. Η Διεθνής Γραμματεία τηρεί μητρώο τμημάτων. Τα τμήματα πρέπει να δρουν σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις μεθόδους της Διεθνούς Αμνηστίας και να συμμορφώνονται με τα Βασικά Πρότυπα καθώς και με τους εκάστοτε  στρατηγικούς στόχους, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί κατά καιρούς η Διεθνής Γενική Συνέλευση.

ΔΟΜΕΣ

14. Μια δομή της Διεθνούς Αμνηστίας αποτελεί εθνικό ή τοπικό φορέα της Διεθνούς Αμνηστίας  και έχει δημιουργηθεί από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, για να προωθήσει  και να υλοποιήσει το όραμα και την αποστολή του κινήματος. Σκοπός μιας δομής είναι ο συντονισμός  ενός βιώσιμου προγράμματος δραστηριοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα  και η εδραίωση της οργάνωσης εθνικά ή περιφερειακά. Μια δομή  πρέπει οπωσδήποτε να απαρτίζεται τουλάχιστον από ένα  συμβούλιο και ενεργούς εθελοντές, εκτός αν το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, και  πρέπει να συμμορφώνεται με τα Βασικά Πρότυπα όπως και με τους εκάστοτε στρατηγικούς στόχους, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί  κάθε φορά η Διεθνής Γενική Συνέλευση.

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

15.  Ένα «Διεθνές Δίκτυο» της Διεθνούς Αμνηστίας  υπάρχει για να προωθεί  και να υλοποιεί το όραμα και την αποστολή του κινήματος, κυρίως με βάση ένα ειδικό θέμα ή  με μια εξειδικευμένη μορφή.
Ένα Διεθνές Δίκτυο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) να περιλαμβάνει μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας  τουλάχιστον από πέντε διαφορετικά τμήματα και/ή δομές·
(ii) να περιλαμβάνει μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας τουλάχιστον από δύο περιφερειακά προγράμματα της Διεθνούς Γραμματείας·
(iii) να είναι θεματικό ή με εξειδικευμένη μορφή·
(iv) να έχει κατευθυντήριες αρχές που συμβαδίζουν με το Καταστατικό και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας·
(v) να έχει κατευθυντήριες αρχές καθορισμένες από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο·
(vi) να έχει αναγνωριστεί επίσημα και να έχει καταχωρηθεί από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

16. Ομάδες με τουλάχιστον πέντε μέλη έχουν τη δυνατότητα, με ετήσια συνδρομή που καθορίζεται από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση,  να συνδέονται με τη Διεθνή Αμνηστία ή με κάποιο τμήμα.  Σε περίπτωση διαφωνίας αν μια ομάδα θα πρέπει να παραμείνει συνδεόμενη ή όχι, αποφασίζει το  Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τμήμα θα πρέπει να διατηρεί μητρώο των συνδεόμενων με τη Διεθνή Αμνηστία ομάδων, διαθέσιμο στη Διεθνή Γραμματεία. Αν σε μια χώρα, ένα κράτος, ή μια γεωγραφική περιοχή δεν υπάρχει τμήμα, οι συνδεόμενες ομάδες θα πρέπει να καταχωρηθούν στη Διεθνή Γραμματεία.  Οι συνδεόμενες ομάδες δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε θέματα που δεν είναι σύμφωνα με το όραμα και την αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας. Οι συνδεόμενες ομάδες  πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις μεθόδους της Διεθνούς Αμνηστίας, τους εκάστοτε στρατηγικούς στόχους, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετούνται κάθε φορά από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

17. Μεμονωμένο μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας θεωρείται κάθε άτομο που συμβάλλει στην αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας, ενεργώντας σύμφωνα με τις βασικές αρχές και την πολιτική της Διεθνούς Αμνηστίας, και το οποίο έχει αναγνωριστεί και έχει καταχωρηθεί ως μέλος  από οποιοδήποτε τμήμα, δομή ή συνδεόμενη ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας, εφόσον έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του ή έχει απαλλαγεί από αυτήν.
Άτομα που κατοικούν σε κράτη, χώρες, γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει τμήμα, δομή ή συνδεόμενη ομάδα, μπορούν, αφού καταβάλλουν στη Διεθνή Γραμματεία ετήσια συνδρομή που ορίζεται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, να καθίστανται διεθνή μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας. Σε χώρες όπου  υπάρχει τμήμα ή δομή, ένα άτομο μπορεί να καταστεί διεθνές μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας με τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος ή της δομής και του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διεθνής Γραμματεία οφείλει να τηρεί μητρώο αυτών των μελών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18. Η  Διεθνής Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των τμημάτων και των δομών, καθώς και τους  εκπροσώπους των διεθνών μελών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 17  παρ.2 του παρόντος, και συνεδριάζει  κάθε δύο χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο οι εκπρόσωποι των τμημάτων, των δομών και των διεθνών μελών έχουν δικαίωμα ψήφου στη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

18α. Τα διεθνή μέλη έχουν το δικαίωμα να ορίσουν έναν εκπρόσωπο στη  Διεθνή Γενική Συνέλευση. Μπορούν να ορίσουν και επιπλέον εκπροσώπους ως εξής:
(i) πάνω από 250 διεθνή μέλη 1  εκπρόσωπο
(ii) πάνω από 2500 διεθνή μέλη 2  εκπροσώπους
(iii) πάνω από 15000 διεθνή μέλη 3  εκπροσώπους
(iv) πάνω από 40000 διεθνή μέλη 4  εκπροσώπους
(v) πάνω από 80000 διεθνή μέλη 5  εκπροσώπους

19. Όλα τα τμήματα και οι δομές έχουν το δικαίωμα να ορίσουν έναν εκπρόσωπο στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Μπορούν να ορίσουν και επιπλέον εκπροσώπους ως εξής:
(i) πάνω από 250 μέλη 1  εκπρόσωπο
(ii) πάνω από 2500  μέλη 2  εκπροσώπους
(iii) πάνω από 15000  μέλη 3  εκπροσώπους
(iv) πάνω από 40000  μέλη 4  εκπροσώπους
(v) πάνω από 80000  μέλη 5  εκπροσώπους
ή εφόσον ένα τμήμα το επιλέξει:
(i)  10–49 ομάδες 1 εκπρόσωπο
(ii)  50–99 ομάδες 2 εκπρόσωποι
(iii) 100–199 ομάδες 3 εκπρόσωποι
(iv) 200–399 ομάδες 4 εκπρόσωποι
(v)  400 ή περισσότερες ομάδες 5 εκπρόσωποι
Μόνο τα τμήματα που έχουν εξοφλήσει πλήρως τις ετήσιες συνδρομές τους των δύο προηγουμένων οικονομικών ετών, όπως αυτές ορίστηκαν από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση, έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν μέρει, από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Αν ένας φορέας της Διεθνούς Αμνηστίας δεν έχει υποβάλει τους συμφωνημένους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του και τις λογιστικές αναφορές του στη Διεθνή Γραμματεία μέσα σε διάστημα ενός μηνός μετά την τελική προθεσμία υποβολής τους, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να αρθεί, μερικώς ή εξ ολοκλήρου,  από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

20. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να καλέσει αντιπροσώπους από διεθνή δίκτυα καθώς και άλλα άτομα να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

21. Ένα τμήμα ή μια δομή που αδυνατεί να συμμετάσχει στη Διεθνή Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους να ψηφίσουν εκ μέρους του/της  και ένα τμήμα που έχει λιγότερους εκπροσώπους από όσους δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον ή τους εκπροσώπους του να ψηφίσουν έως τον μέγιστο αριθμό ψήφων που ορίζεται για το τμήμα αυτό στο άρθρο 19 του παρόντος.

22. Ο αριθμός των εκπροσώπων που θα παραστούν στη Διεθνή Γενική Συνέλευση, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, πρέπει να γνωστοποιούνται στη Διεθνή Γραμματεία έναν μήνα πριν από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να αρθεί από  το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

23. Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλεί Έκτακτη Διεθνή Γενική Συνέλευση, μετά από αίτημα της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής ή τουλάχιστον του ενός τρίτου των τμημάτων, ειδοποιώντας γραπτώς όλα τα τμήματα τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της.

23.Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται να παρίστανται εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι τουλάχιστον από το ένα τέταρτο των τμημάτων και των δομών που δικαιούνται εκπροσώπησης.

24. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από την προηγούμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής, προεδρεύει στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση όπου τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αναπληρωτής του απουσιάζουν, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει το Διεθνές  Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να κηρύξει την έναρξη της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκλέγει και τον πρόεδρό της. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ή όποιο άλλο πρόσωπο ορίσει ο ίδιος, προεδρεύει της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

25. Έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, η Διεθνής Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας,  υπερισχύει η ψήφος του πρόεδρου της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

26. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διεθνή Γραμματεία με ειδοποίηση που αποστέλλεται σε όλα τα τμήματα και τις δομές τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

27. Μετά από αίτημα του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός τρίτου τουλάχιστον των τμημάτων και των δομών, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Διεθνή Γενική Συνέλευση, ειδοποιώντας γραπτώς όλα τα τμήματα και τις δομές τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

28. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Ταμία, ο οποίος πρέπει είναι μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

29. Η ημερήσια διάταξη της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από τη Διεθνή Γραμματεία σύμφωνα με τις υποδείξεις του Προέδρου του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

30. Το  Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Ταμία και οκτώ τακτικά μέλη τα οποία μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα ή διεθνή μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας. Τα τακτικά μέλη και ο Ταμίας εκλέγονται από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Από  κάθε τμήμα, δομή, συνδεόμενη ομάδα, ή από τα διεθνή μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας που κατοικούν οικειοθελώς σε μια χώρα, ένα κράτος ή μια γεωγραφική περιοχή όπου δεν υπάρχει τμήμα ή δομή, μόνο ένα μέλος μπορεί να εκλεγεί ως τακτικό μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

31. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο  σε τόπο τον οποίο επιλέγει το ίδιο.

32. Τα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμία, ασκούν τα καθήκοντά τους για τέσσερα χρόνια και μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για  επανεκλογή μόνο μία φορά. Τόσο η έναρξη όσο και η λήξη της θητείας τους αρχίζουν με το κλείσιμο της συνεδρίασης  της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

33. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μέχρι δύο επιπλέον μέλη με θητεία μέχρι τη λήξη της επόμενης Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης. Τα  μέλη αυτά μπορούν να οριστούν εκ νέου μόνο μία φορά και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

34. Στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει δυνατότητα να οριστούν αναπληρωματικά μέλη για να καλύψουν τα κενά μέχρι την επόμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει όσα μέλη χρειάζονται για να αντικατασταθούν τα μέλη (ή οι αναπληρωτές τους)  που βρίσκονται στο τέλος της θητείας τους ώστε να καλυφθούν τα κενά για τα εναπομείναντα δύο χρόνια της θητείας τους.

35. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει Πρόεδρο  ένα από τα μέλη του.

36. Ο Πρόεδρος μπορεί, και οφείλει αν το ζητήσει η πλειοψηφία του  Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκαλεί συνεδριάσεις του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

37. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη του.

38. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται από τη Διεθνή Γραμματεία σύμφωνα με τις υποδείξεις του Προέδρου.

39. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει κανονισμούς για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αμνηστίας και για τη διαδικασία που θα ακολουθείται στη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί να προβαίνει σε όποιες ενέργειες θεωρεί κατάλληλες για την  καθιέρωση  και τη συντήρηση ενός σώματος αποτελεσματικών επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων διαρκών επιτροπών, ενδιάμεσων δομών, ή άλλων φόρουμ, για να υποστηρίξει τη λειτουργία του. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα Βασικά Πρότυπα.

ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

40. Το Φόρουμ των Προέδρων:
(i) απαρτίζεται από τους Προέδρους των τμημάτων και των δομών της Διεθνούς Αμνηστίας καθώς και από αντιπροσώπους  των διεθνών μελών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος·
(ii) περιλαμβάνει μια  Συντονιστική Επιτροπή  που απαρτίζεται από  εκλεγμένα στη Συνάντηση των Προέδρων μέλη, έναν εκπρόσωπο του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον πρόεδρο της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης·
(iii) συνέρχεται μία φορά το χρόνο στη Συνάντηση των Προέδρων, με ημερήσια διάταξη που έχει συντάξει η Συντονιστική Επιτροπή.

41. Στη Συνάντηση των Προέδρων προεδρεύει ο πρόεδρος της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης ο οποίος έχει εκλεγεί από την προηγούμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο  24 του παρόντος.

42. Κάθε μέλος του Φόρουμ των Προέδρων έχει δικαίωμα μιας ψήφου για όλες τις αποφάσεις, εκτός από τις αποφάσεις που παραπέμπονται από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση στο Φόρουμ των Προέδρων, όπου ισχύουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου που ίσχυαν στην προηγούμενη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

43. Το μέγεθος, την προεδρία, τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφασίζει το Φόρουμ Προέδρων σε συνεργασία με το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

44.Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει έναν Γενικό Γραμματέα που είναι υπεύθυνος, υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αμνηστίας και για την εφαρμογή των αποφάσεων της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

45. Ο Γενικός Γραμματέας, σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, προσλαμβάνει το ανώτερο εκτελεστικό προσωπικό, και  επίσης  όλο το υπόλοιπο προσωπικό που είναι απαραίτητο για την κατάλληλη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αμνηστίας.

46. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του Γενικού Γραμματέα, ή σε περίπτωση  που η  θέση του κενωθεί, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευχέρεια, μετά από διαβούλευση με τα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίσει προσωρινό Γενικό Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου .

47. Ο Γενικός Γραμματέας ή ο προσωρινός Γενικός Γραμματέας και όποια μέλη της Διεθνούς Γραμματείας κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να παρίστανται στη Διεθνή Γενική Συνέλευση και στις συνεδριάσεις του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

48. Η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφίων είναι υπόλογη στη Διεθνή Γενική Συνέλευση.

49. Η Διεθνής Επιτροπή Υποψηφίων λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της και  σύμφωνα με τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό, τον  Κανονισμό της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις της  Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

50. Διεθνής Διοίκηση και αναστολή λειτουργίας των φορέων. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:
(i) να αποφασίσει ότι ένα τμήμα, μια δομή, ή ένα διεθνές δίκτυο πρέπει να τεθεί υπό διεθνή διοίκηση·
ή
(ii) να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία ενός τμήματος, μιας δομής, ενός διεθνούς δικτύου, μιας διεθνώς καταχωρημένης ομάδα, ή να αναστείλει την ιδιότητα ενός διεθνούς μέλους,  αν το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει ότι κάτω από τις δεδομένες συνθήκες αυτή η ενέργεια είναι επιβεβλημένη για να προστατευτεί η φήμη, η ακεραιότητα ή η λειτουργία της Διεθνούς Αμνηστίας, ή αναπόφευκτη λόγω των τοπικών συνθηκών στις οποίες το τμήμα, η δομή, το δίκτυο, η ομάδα ή τα μέλη λειτουργούν, και ότι μια τέτοια ενέργεια είναι η μόνη λογική λύση.

51.Παύση της ιδιότητας του μέλους και διακοπή της λειτουργίας των φορέων. Ένα διεθνές μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί οποτεδήποτε να δηλώσει γραπτώς την αποχώρησή του από την οργάνωση. Ένα τμήμα, μια δομή, ένα διεθνές δίκτυο ή μια διεθνώς καταχωρημένη ομάδα μπορεί οποτεδήποτε να διαγραφεί οικειοθελώς από την οργάνωση, δηλώνοντάς το εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα.
Το  Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα:
(i) να διαγράψει ένα άτομο από διεθνές μέλος·
(ii) να διακόψει τη λειτουργία ενός τμήματος, μιας δομή, ενός διεθνούς δικτύου, μιας διεθνώς καταχωρημένης ομάδας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

52. Η Επιτροπή Προσφυγών  απαρτίζεται από πέντε μέλη που εκλέγονται από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος για το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. Η λειτουργία της Επιτροπής Προσφυγών είναι να κρίνει το αν είναι τυπικά παραδεκτές οι όποιες προσφυγές ως προς το Καταστατικό ή σχετική απόφαση της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την τελική απόφαση  του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου:
(i) σχετικά με διεθνή διοίκηση βάσει του άρθρου 50  του παρόντος  για πρώτη φορά·
(ii) σχετικά με προσωρινή αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 50 του παρόντος, αν η προσωρινή αναστολή είναι για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών·
(iii) σχετικά με την παύση της ιδιότητας του μέλους ή διακοπή της λειτουργίας τμήματος ή δομής, σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος·
(iv) σχετικά με την  επέκταση του χρόνου διεθνούς διοίκησης ή προσωρινής αναστολής,  σύμφωνα με το άρθρο 50 του παρόντος, περισσότερο από πέντε χρόνια μετά την αρχική απόφαση·
Το τμήμα, η δομή, το διεθνές δίκτυο, η διεθνώς καταχωρημένη ομάδα, οποιοσδήποτε που μπορεί να αποδείξει ότι μιλά εξ ονόματος ενός σημαντικού αριθμού μελών, ή το διεθνές μέλος που θίγεται, μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Προσφυγών.

53. Διαδικασίες για τη διεθνή διοίκηση, την αναστολή, τη λήξη και τη διακοπή λειτουργίας. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση μπορεί να υιοθετεί διαδικασίες:
(i) όσον αφορά τον τρόπο που το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με  τα άρθρα 50 και 51 του παρόντος, καθώς και για τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων·
(ii) που η Επιτροπή Προσφυγών πρέπει να ακολουθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

54. Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Διεθνούς Ταμία,  τουλάχιστον μία φορά το χρόνο,  ενημερώνει με αναφορές το κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με  τα οικονομικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της οργάνωσης καθώς και της Διεθνούς Γραμματείας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

55. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των ψηφισάντων. Τροπολογίες μπορούν να προταθούν από το Διεθνές Διοικητικό  Συμβούλιο,  από ένα τμήμα ή μια δομή. Οι προτεινόμενες τροπολογίες υποβάλλονται στη Διεθνή Γραμματεία τουλάχιστον επτά μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.  Προκειμένου  να παρουσιαστεί μια τροπολογία στη Διεθνή Γενική Συνέλευση πρέπει να υποστηρίζεται γραπτώς τουλάχιστον από πέντε τμήματα. Οι προτεινόμενες τροπολογίες γνωστοποιούνται από τη Διεθνή Γραμματεία σε όλα τα τμήματα και τις δομές  καθώς και στα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Βασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα. Δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς διακρατικούς φορείς.