ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1. Επωνυμία

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα» (στο εξής το Σωματείο). Το Σωματείο στις πάσης φύσεως δραστηριότητές του στο εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την ελεύθερη μετάφραση της ως άνω επωνυμίας στην αγγλική γλώσσα, ήτοι Amnesty International Greece (AI Greece). Η Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και αποτελεί το αναγνωρισμένο εθνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας (Amnesty International) στην Ελλάδα.

Άρθρο 2. Έδρα

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει τοπικά παραρτήματα/γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Άρθρο 3. Σκοποί

3.1. Σκοποί του Σωματείου είναι οι σκοποί τους οποίους έχει θέσει και για την πραγμάτωση των οποίων αγωνίζεται η Διεθνής Αμνηστία (Διεθνές Κίνημα). Συγκεκριμένα, υιοθετεί ως όραμα, αποστολή και κεντρικές αξίες τα εξής:
3.2. Όραμα και Αποστολή
Το όραμα του Σωματείου είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πραγμάτωση του οράματος αυτού, η αποστολή του Σωματείου είναι να συμβάλλει στην έρευνα και να αναλαμβάνει δράση που θα εστιάζεται στην πρόληψη και τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των πιο πάνω ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την πραγμάτωση της αποστολής αυτής, το Σωματείο λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των κανόνων για τη λειτουργία των εθνικών τμημάτων που υιοθετεί η Διεθνής Αμνηστία κατ’ εφαρμογή των θεσμοθετημένων δημοκρατικών διαδικασιών της, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της εθνικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, η δράση του Σωματείου πρέπει να είναι σύμφωνη με το ισχύον εκάστοτε διεθνές καταστατικό της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς και με τα Ολοκληρωμένα Στρατηγικά Σχέδια, τους κανόνες εργασίας και τις κατευθυντήριες αρχές που υιοθετούνται από τα διεθνή όργανα της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως το ανώτατο διεθνές αποφασιστικό σώμα και το ανώτατο διεθνές διοικητικό σώμα. Σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του αυτών το Σωματείο πρέπει να υποβάλλει ετήσιες αναφορές προς τα αρμόδια όργανα του διεθνούς κινήματος σχετικά με τις δραστηριότητές του.
3.3. Κεντρικές αξίες
Η Διεθνής Αμνηστία αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμμερίζονται τις αξίες της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για τα μεμονωμένα θύματα παραβιάσεων, της δραστηριοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, της οικουμενικότητας και της αδιαιρετότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, καθώς και της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Στην κοινότητα αυτή εντάσσονται και τα μέλη του Σωματείου τα οποία συμμερίζονται τις ίδιες αξίες

Άρθρο 4. Μέσα επίτευξης των σκοπών του Σωματείου

Το Σωματείο επιδιώκει να πραγματοποιήσει τους παραπάνω σκοπούς με κάθε νόμιμο μέσο. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει:
4.1 Να υλοποιεί στην Ελλάδα τις εκστρατείες και άλλες συναφείς δράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα την ελληνική κοινωνία ως προς τους σκοπούς και ειδικότερους στόχους της Διεθνούς Αμνηστίας.
4.2 Να οργανώνει τη δημοσιοποίηση του έργου και της δραστηριότητάς του με την προβολή αυτών στα ΜΜΕ και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά τη δράση του.
4.3 Να διεξάγει τις δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή οικονομική υποστήριξη και να προβάλλει τη δράση του.
4.4 Να ασκεί πίεση προς τις κυβερνήσεις, άλλους φορείς και άτομα όσον αφορά την προώθηση των εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας, την υιοθέτηση συμβάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την αποδοχή μέτρων που διασφαλίζουν τα δικαιώματα τα οποία καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
4.5 Να συνεργάζεται με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που εργάζονται για παρόμοιους σκοπούς.
4.6 Να κινητοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας για την πραγμάτωση των σκοπών της Διεθνούς Αμνηστίας.
4.7 Να προάγει την ευαισθητοποίηση, τη γνώση και το σεβασμό των κανόνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου εν γένει.
4.8 Να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών του.

Άρθρο 5. Μέλη

5.1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
5.2. Το Σωματείο δεν κάνει κανενός είδους διάκριση μεταξύ των μελών του ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την οικονομική κατάσταση, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θεωρείται διάκριση η καθιέρωση μειωμένης συνδρομής με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια σε ορισμένες κατηγορίες μελών. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπονται και τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 6. Εγγραφή τακτικών μελών

6.1. Ως μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο από 18 ετών και άνω, ή από 14 έως 18 ετών με τη σύμφωνη γνώμη εκείνου/ης που ασκεί τη γονική του μέριμνα, μετά τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης εγγραφής, στην οποία δηλώνει ότι συμφωνεί να τηρεί το καταστατικό του Σωματείου, το διεθνές καταστατικό της Διεθνούς Αμνηστίας και όλες τις σχετικές διεθνείς και εθνικές αποφάσεις και πολιτικές, τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες εργασίας, και ότι δεσμεύεται να συνεισφέρει με προσωπική συμμετοχή στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
6.2. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την αίτηση εγγραφής. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφονται μέλη άτομα που είναι μέλη άλλης οργάνωσης ή συλλογικότητας, της οποίας οι σκοποί, οι θεμελιώδεις αξίες και οι δράσεις έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις θεμελιώδεις αξίες του Σωματείου.
6.3. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται δύο μήνες μετά την αίτηση εγγραφής, εκτός αν στο μεταξύ υπάρχει αιτιολογημένη απόρριψή της από το Δ.Σ. Στο διάστημα των δύο μηνών παρέχεται εκπαίδευση στα υποψήφια μέλη, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της απόρριψης. Εντός τριάντα (30) ημερών αφότου λάβει γνώση της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η αιτών/ούσα δικαιούται να προσφύγει, αποστέλλοντας έγγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει οριστικά. Εφόσον μια αίτηση εγγραφής δεν απορριφθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την υποβολή της, τεκμαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή.

Άρθρο 7. Επίτιμα μέλη

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αναγνωριστούν και να γίνουν επίτιμα μέλη όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή των σκοπών του Σωματείου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε εκλέγονται στη διοίκηση του Σωματείου, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς αυτό. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αναγνωριστεί κάποιο άτομο ως επίτιμο μέλος. Η σχετική πρόταση πρέπει να γίνει αποδεκτή τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και από το συγκεκριμένο άτομο. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο σ’ αυτές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα αιρετά όργανα.

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
8.1. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς και του διεθνούς καταστατικού της Διεθνούς Αμνηστίας.
8.2. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που υιοθετούνται από τα εθνικά και διεθνή όργανα διοίκησης.
8.3. Να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
8.4. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και να συμμετέχουν ενεργά σε μία τουλάχιστον από τις δομές εθελοντών του Σωματείου και στις γενικότερες δραστηριότητες αυτού.
8.5. Να αποδέχονται όποια εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη για να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις τους.
8.6. Να μην εκφράζουν γνώμη ως εκπρόσωποι του Σωματείου παρά μόνο εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.

Άρθρο 9. Δικαιώματα των μελών

Τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (τακτικά μέλη) έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
9.1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, να λαμβάνουν το λόγο σ’ αυτές και να υποβάλλουν προτάσεις προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
9.2. Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να καταλάβουν θέσεις στα αιρετά όργανα.
9.3. Να ελέγχουν τη διοίκηση του Σωματείου όσον αφορά την εφαρμογή του εθνικού και του διεθνούς καταστατικού και των συναφών κανόνων.
9.4. Να έχουν πρόσβαση –στο βαθμό που απαιτείται– στις απαραίτητες εσωτερικές πληροφορίες, στην εκπαίδευση και να έχουν κάθε συνδρομή για την υλοποίηση των δράσεων και υποχρεώσεων τους ως μελών του Σωματείου ή των αιρετών οργάνων του.
9.5. Να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παραχωρήσει στο Σωματείο, τα οποία θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η ιδιότητά τους ως μελών δεν θα αποκαλύπτεται εκτός Σωματείου. Τα λοιπά προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός των εξουσιοδοτημένων από το Σωματείο ατόμων, παρά μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συγκατάθεσής τους.
9.6. Να εκφράζουν -και να ενθαρρύνονται προς τούτο- τις προσωπικές ή τις συλλογικές τους απόψεις, ιδέες κ.λπ. στα όργανα και στους εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας της Οργάνωσης για θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λειτουργία της Οργάνωσης.

Άρθρο 10.Απώλεια της ιδιότητας μέλους – Διαγραφή – Κωλύματα

Τα μέλη χάνουν την ιδιότητά τους και διαγράφονται από το Σωματείο στις εξής περιπτώσεις:
10.1. Σε περίπτωση θανάτου.
10.2. Σε περίπτωση παραίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
10.3. Κατόπιν εισήγησης του/της Διευθυντή/ντριας εξαιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας του Σωματείου με αυτά από υπαιτιότητά τους ή εξαιτίας της μη καταβολής των προβλεπόμενων για τα μέλη συνδρομών για εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.4. Εξαιτίας επιβολής από το Διοικητικό Συμβούλιο της πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλούν, μέχρι να κριθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία το μέλος που διαγράφηκε έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να λάβει το λόγο και να τοποθετηθεί.
10.5. Μέλη που αδικαιολόγητα δεν ανταποκρίνονται σε καμία από τις υποχρεώσεις του άρθρου 8.4 για τρία συνεχόμενα έτη μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, αφού συνεκτιμηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε περίπτωσης και το μέλος ενημερωθεί και του δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί σχετικά, να μεταπίπτουν στην κατηγορία του οικονομικού υποστηρικτή. Το μέλος έχει δυνατότητα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση.
10.6. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται όσο το μέλος απασχολείται έμμισθα στο Σωματείο.

Άρθρο 11. Πειθαρχικά Παραπτώματα και Πειθαρχικά Μέτρα

11.1. Οι παρακάτω συμπεριφορές των μελών του Σωματείου συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα:
11.1.1. Η παραβίαση διατάξεων του καταστατικού και/ή άλλων συναφών κανονισμών ή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας για τη λειτουργία των σωματείων. Η μη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις δραστηριότητες του Σωματείου δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
11.1.2. Κάθε συμπεριφορά η οποία βλάπτει την Οργάνωση ή έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό και άλλους θεμελιώδεις κανόνες.
11.1.3. Όταν ένα μέλος του Σωματείου είναι μέλος άλλης οργάνωσης, της οποίας οι σκοποί, οι θεμελιώδεις αξίες και οι δράσεις έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις θεμελιώδεις αξίες του Σωματείου.
11.1.4. Η εκμετάλλευση της θέσης τους για προσωπικό όφελος.
11.1.5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε έχει λάβει έγγραφη και επώνυμη καταγγελία είτε ενεργεί αυτεπαγγέλτως, καλεί το καταγγελλόμενο μέλος να αναπτύξει τις απόψεις του για τα αποδιδόμενα σε αυτό παραπτώματα ή εγγράφως εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, ή προφορικά σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών (3) μηνών, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος. Όλες οι αρχές περί δίκαιης δίκης εφαρμόζονται σ’ αυτή την πειθαρχική διαδικασία.
11.2. Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την επιβολή των παρακάτω μέτρων. Και για μεν το (α) και (β) με σχετική πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, για δε το (γ) και (δ) με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του:
α) Έγγραφη επίπληξη
β) Μομφή
γ) Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους
δ) Οριστική διαγραφή
11.3. Σε κάθε περίπτωση το μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πειθαρχική ποινή, έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει οριστικά. Τα (γ) και (δ) μέτρα θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επικυρωθούν από την επόμενη Γενική Συνέλευση ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο.
11.4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την πάροδο τριετίας από τη διάπραξή τους.

Άρθρο 12. Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 13. Γενική Συνέλευση

13.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Συγκροτείται από όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (τακτικά μέλη), έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για κάθε άλλο όργανο.
13.2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ως τακτική τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο τετράμηνο με υποχρεωτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης: α) την παρουσίαση και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνεται και έκθεση ως προς την εφαρμογή και επίτευξη των στρατηγικών, επιχειρησιακών και οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί, β) την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού του Σωματείου, γ) την επικύρωση του προϋπολογισμού, δ) την παρουσίαση από τον/τη Διευθυντή/ντρια του απολογισμού δράσης του Σωματείου, καθώς και ε) την εκλογή εννιά (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 13.12 (όταν αυτή είναι και εκλογική).
13.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ως έκτακτη όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν το ζητήσει το ανώτατο διεθνές διοικητικό σώμα ή το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
13.4. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν τούτο παραλείψει να συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση έως και τον μήνα Απρίλιο ή αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15θημέρου από την κατάθεση σχετικής αίτησης μελών κατά την προηγούμενη παράγραφο, τη σύγκληση δικαιούνται να ενεργήσουν τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Αστικού Κώδικα.
13.5. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται: α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης, καθώς και ο χαρακτηρισμός της ως τακτικής ή έκτακτης, και β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη είναι υποχρεωτικό να προστεθούν και θέματα που μπορεί να προτείνει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών, με την προϋπόθεση να έχουν γνωστοποιηθεί σε όποιον συγκαλεί τη συνέλευση είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η προσθήκη των θεμάτων αυτών στην ημερήσια διάταξη γνωστοποιείται στα μέλη ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
13.6. Τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν απαιτείται απαρτία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Κατ’ εξαίρεση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου ή τη διάλυση αυτού απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
13.7. Η Γενική Συνέλευση πριν αρχίσει τις εργασίες της εκλέγει τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της. Ο/η Γραμματέας μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή μέλος του προσωπικού του Σωματείου. Ο/η Πρόεδρος διευθύνει τη συνέλευση, δίνει και αφαιρεί το λόγο, αποφαίνεται ότι η συζήτηση πάνω σε ένα θέμα έχει λήξει, υποβάλλει προτάσεις σε ψηφοφορία, και προτείνει την αποβολή από την αίθουσα των μελών που τυχόν παρεκτρέπονται. Ο/η Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά.
13.8. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται συζήτηση και λαμβάνονται αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών κανονισμών του Τμήματος) και για ψηφίσματα που τυχόν υποβάλλουν τα μέλη. Ειδικότερα για τον προϋπολογισμό υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση ο αρχικά εγκριθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμός, και η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει κατευθύνσεις για τροποποίησή του, και εφόσον το κρίνει σκόπιμο να ορίσει νέα έκτακτη Γ.Σ. για την εκ νέου εξέτασή του.
13.9. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει επί των τυχόν ενστάσεων που μπορεί να υποβληθούν κατά την ψηφοφορία, ή εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την έκδοση του αποτελέσματος. Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την εκπνοή της προηγούμενης προθεσμίας.
13.10. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Θεωρούνται παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου για τη λήψη αποφάσεων και τα μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου τους, γεγονός το οποίο κρίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις αρχαιρεσίες του Σωματείου διαδικτυακά, βάσει του εσωτερικού κανονισμού του Σωματείου.
13.11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, στον σχετικό εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται διαδικασίες προκειμένου να επιδιώκεται, κατά το δυνατόν, η διαφορετικότητα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίως ως προς το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την ηλικία, την αναπηρία, την εθνότητα, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη δήλωση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται στη Γενική Συνέλευση για την υποψηφιότητά τους, αναπτύσσουν τις απόψεις τους για τα θέματα που απασχολούν το Σωματείο και γενικά τη Διεθνή Αμνηστία και απαντούν σε ερωτήσεις των μελών.
13.12. Όλα τα μέλη του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για μία διετία. Τα μέλη που ψηφίζουν εκδηλώνουν την προτίμησή τους με την επισημείωση επτά (7) το πολύ σταυρών δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο οι εννέα (9) πλειοψηφήσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση μεταξύ εκείνων που έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων. Οι τρεις επόμενοι εκλέγονται ως επιλαχόντες κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση πληρούται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα.
13.13. Οι αποφάσεις που αφορούν προσωπικά θέματα, πρόταση δυσπιστίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Για τα υπόλοιπα θέματα οι ψηφοφορίες γίνονται με «ανάταση της χειρός» ή ονομαστική κλήση.
13.14. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14. Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε σώμα

14.1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός επτά (7) ημερών μετά την εκλογή του κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος μέλους και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, κατόπιν προσκλήσεως του επόμενου σε ψήφους μέλους. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη του Προεδρείου, ήτοι ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος, ο/η Ταμίας, ο/η Γενικός/ή Γραμματέας και ο/η Ειδικός/ή Γραμματέας. Σε περίπτωση που σε δύο ψηφοφορίες δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με σχετική πλειοψηφία.
14.2. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει σ’ αυτό τη διοίκηση του Σωματείου, περιλαμβανομένων όλων των βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων που διατηρεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και κάθε κινητή περιουσία του Σωματείου. Προς τούτο σε ιδιαίτερο βιβλίο συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που προσυπογράφεται, παρουσία και της Ελεγκτικής Επιτροπής, από τους απερχόμενους και τους αναλαμβάνοντες Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Ταμίες.
14.3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να υπηρετήσουν περισσότερες από τρεις πλήρεις διαδοχικές θητείες. Μετά την εξάντληση των ως άνω τριών διαδοχικών θητειών, κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα και να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την πάροδο διετίας.
14.4. Όλες οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι εθελοντικές και χωρίς κανενός είδους αμοιβή ή πληρωμή. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συναρτούν προσωπικό οικονομικό όφελος από το οικονομικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Σωματείου.
14.5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες κατά τη σειρά επιτυχίας αυτών. Αν οι επιλαχόντες δεν επαρκούν ή αρνηθούν τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε για την πλήρωση των κενών θέσεων διενεργούνται αρχαιρεσίες κατά την επόμενη τακτική ή τυχόν έκτακτη Γενική Συνέλευση με ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 13.11. Στην προαναφερόμενη περίπτωση η θητεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν. Μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο λειτουργεί και αποφασίζει νόμιμα με τη μειωμένη σύνθεση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) μελών.
14.6. Τα πρόσωπα του επαγγελματικού προσωπικού του Σωματείου μπορούν να εκλεγούν στα αιρετά όργανά του μετά την πάροδο διετίας από τη λήξη της έμμισθης σχέσης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύονται να απασχοληθούν στο Σωματείο με έμμισθη σχέση πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας τους. Τα πιο πάνω κωλύματα είναι δυνατόν να μην ισχύσουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν η εφαρμογή τους δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του διεθνούς κινήματος μετά από απόφαση επιτροπής αποτελούμενης από τους Προέδρους του ανωτάτου διεθνούς διοικητικού σώματος και του ανωτάτου διεθνούς αποφασιστικού σώματος καθώς και τον/τη Γενικό/ή Γραμματέα της Διεθνούς Αμνηστίας.
14.7. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα προέδρου δημοκρατίας, πρωθυπουργού, υπουργού, υφυπουργού, βουλευτή, ευρωβουλευτή, κατόχου αιρετού αξιώματος της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ιδιότητα του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβούλου, του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, υποψηφίου/ας στα προαναφερθέντα αιρετά αξιώματα, μέλους στα σώματα διακυβέρνησης πολιτικών κομμάτων και γενικά με ιδιότητα ή κατοχή θέσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την εικόνα της πολιτικής ουδετερότητας του Σωματείου. Όσοι/ες υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αναφέρουν στη γραπτή αίτησή τους αφενός ότι δεν κατέχουν μία από τις προαναφερθείσες θέσεις και αφετέρου αυτές που τυχόν κατείχαν στο παρελθόν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται ή αντίστοιχα εκλέγεται/θέτει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες θέσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένοντας απλώς μέλος του Σωματείου, και έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές του Δ.Σ. εφόσον έχουν αρθεί τα προαναφερθέντα κωλύματα. Για κάθε αμφισβήτηση ως προς την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων αρμόδιο να αποφασίσει είναι, κατά περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί να παραπέμψει το θέμα στη Γενική Συνέλευση, στην οποία μπορεί να προσφύγει ο/η ενδιαφερόμενος/η.

Άρθρο 15. Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση / διακυβέρνηση του Σωματείου σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, και όλους τους συναφείς εσωτερικούς κανονισμούς του, και οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή τους κατά τη λειτουργία και δράση του Σωματείου. Καθήκον του είναι η διασφάλιση των αρχών, του κύρους, της αξιοπιστίας και της εικόνας της Διεθνούς Αμνηστίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνελεύσεις του ανωτάτου διεθνούς αποφασιστικού σώματος αυτής, και οφείλει να φροντίζει ώστε οι λειτουργίες της Διεθνούς Αμνηστίας να διεξάγονται στην Ελλάδα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι υπόλογο προς το διεθνές κίνημα ως προς τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό της Διεθνούς Αμνηστίας, από τους θεμελιώδεις κανόνες αυτής, από τις αποφάσεις του ανωτάτου διεθνούς αποφασιστικού σώματος, και από τη συμφωνία χρήσης του τίτλου και του λογότυπου της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς και από τις ρυθμίσεις για την καταβολή στη Διεθνή Αμνηστία της ετήσιας οικονομικής συνδρομής.
15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές περί ορθής και δημοκρατικής διοίκησης / διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή οργάνωση, είναι υπεύθυνο να συνεισφέρει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του διεθνούς κινήματος, να εστιάζει στην αποτελεσματικότητα της δράσης του για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή μελών στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, να διασφαλίζει τη διαφάνεια και να τηρεί τους κανόνες περί καταλογισμού ευθύνης.
15.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εν γένει την τελική ευθύνη της εκπλήρωσης των σκοπών του Σωματείου, καταρτίζει μετά από διαβούλευση με τα μέλη τις στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες του Σωματείου στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης και στρατηγικής, των γενικών προτεραιοτήτων, των περιφερειακών στρατηγικών και των εθνικών προτεραιοτήτων που θέτει η Διεθνής Αμνηστία. Συνεισφέρει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Σωματείου καθώς και του διεθνούς κινήματος με τη συμμετοχή του στα διεθνή όργανα και στις διαδικασίες που αφορούν την πολιτική, τη διακυβέρνηση και τα οικονομικά και τη διαμόρφωση θέσεων και προβολή αυτών στα διεθνή όργανα.
15.4. Ειδικότερα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά σε επιμέρους άρθρα του παρόντος καταστατικού, είναι και τα ακόλουθα:

 1.  Να συζητά και να αποφασίζει κατά τις συνεδριάσεις του κυρίως για θέματα διακυβέρνησης, στρατηγικής και κατευθύνσεων αναφορικά με το Σωματείο και το διεθνές κίνημα, παρά για θέματα εκτελεστικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα, και να εγκρίνει με βάση εισήγηση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο ή να ζητάει την τροποποίησή του.
 2.  Να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια των αποφάσεων του Σωματείου και του διεθνούς κινήματος αναφορικά με τους στρατηγικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς στόχους και προτεραιότητες που έχουν τεθεί, καθώς και το βαθμό επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων.
 3. Να συνεργάζεται με τον/τη Διευθυντή/ντρια στην έγκαιρη κατάρτιση από αυτόν/αυτήν του προϋπολογισμού του Σωματείου και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτόν και όλα τα συναφή έγγραφα μέχρι το τέλος του προηγούμενου από την εφαρμογή του έτους.
 4. Να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια νομικούς και οικονομικούς κινδύνους, καθώς και κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και το κύρος της Διεθνούς Αμνηστίας και του Σωματείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό.
 5. Να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του Σωματείου διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι αναγκαίοι οικονομικοί έλεγχοι. Να διασφαλίζει ότι όλα τα οικονομικά αρχεία, τα οποία απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία, τηρούνται στην ενδεδειγμένη μορφή και είναι αρμοδίως υπογεγραμμένα.
 6. Να προσλαμβάνει, να εποπτεύει και να απολύει τον/τη Διευθυντή/ντρια, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον σχετικό κανονισμό και να καθορίζει την αμοιβή του/της και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που συνάπτει με αυτόν/αυτήν. Να παρακολουθεί και να εποπτεύει τη δράση του/της Διευθυντή/ντριας, να του/της κάνει συστάσεις και να προβαίνει σε αξιολόγηση αυτού/αυτής κατά τακτά χρονικά διαστήματα όπως ειδικότερα ορίζεται στον σχετικό κανονισμό.
 7. Να αποφασίζει, μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας, τον αριθμό και τις ειδικότητες των ατόμων που απαρτίζουν το επαγγελματικό προσωπικό, καθώς και την πρόσληψη και απόλυση των ατόμων αυτών και να συμμετέχει με ένα τουλάχιστον μέλος στην εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης για την πρόσληψη επαγγελματικού προσωπικού.
 8. Να προσλαμβάνει τα άτομα του επαγγελματικού προσωπικού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, την οποία εισήγηση υποχρεούται να αποδέχεται, εκτός εάν παραβιάστηκαν τα προβλεπόμενα στον σχετικό κανονισμό.
 9. Να απολύει άτομα του επαγγελματικού προσωπικού μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας, την οποία εισήγηση υποχρεούται να αποδεχτεί, εκτός εάν οι λόγοι απόλυσης θεωρηθούν ατεκμηρίωτοι ή καταχρηστικοί.
 10. Να εγκρίνει ή μη την εγγραφή νέων μελών και να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα, ενεργώντας ως πειθαρχικό όργανο πρώτου βαθμού.
 11. Να καταλογίζει ευθύνες στον/στη Διευθυντή/ντρια, τα μέλη, τις ομάδες και τις άλλες δομές του Σωματείου.
 12. Να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση σχέδια κανονισμών με τους οποίους εξειδικεύονται και διατυπώνονται αναλυτικά οι αρχές και οι κανόνες της εν γένει λειτουργίας και δράσης του Σωματείου, των δομών και των μελών του, οι σχέσεις του Σωματείου με το διεθνές κίνημα και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 13. Να ορίζει την ετήσια συνδρομή μέλους, τον τρόπο και χρόνο καταβολής της, και επίσης να αποφασίζει τυχόν εξαιρέσεις.
 14. Να τηρεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος αποτελεί μέρος των πολιτικών διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας.
 15. Να προετοιμάζει οποιαδήποτε έγγραφα νομικής φύσεως είναι απαραίτητο και να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά.
 16. Να ερμηνεύει το καταστατικό και σε περίπτωση αμφιβολίας να παραπέμπει την ερμηνευόμενη διάταξη στην επόμενη Γενική Συνέλευση.
 17. Να συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές και ομάδες εργασίας και να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας τους σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς κινήματος.
 18. Να οργανώνει και να καταρτίζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αυτο-αξιολόγηση του Δ.Σ. και του Σωματείου γενικότερα, να εντοπίζει τις αδυναμίες και τα κενά που προκύπτουν και να καταρτίζει σχέδιο αντιμετώπισής τους.
 19. Να διοικεί το Σωματείο κατά τρόπο που να προωθείται η πολιτική της Διεθνούς Αμνηστίας για τη διαφορετικότητα όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, κλπ.
 20. Να εγκρίνει τις μη λειτουργικές δαπάνες που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται κατά καιρούς από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Για τις λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες μισθοδοσίας κλπ) δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε ποσόν.
 21. Να διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση των μελών για τις σημαντικές αποφάσεις του ίδιου και των οργάνων της Διεθνούς Αμνηστίας, να αποστέλλει στα μέλη τα κείμενα της Διεθνούς Αμνηστίας τα σχετικά με την πολιτική, τη διακυβέρνηση και διαχείριση, τα οικονομικά, τις δραστηριότητες και τον αντίκτυπό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, τηρώντας τους κανόνες χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως ορίζονται στον σχετικό κανονισμό.

Άρθρο 16. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη Αποφάσεων

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά δίμηνο και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο ο/η Πρόεδρος ή αν το αποφασίσουν πάνω από τα μισά μέλη του. Κατά τις συνεδριάσεις του συζητά και αποφασίζει επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία γνωστοποιείται μαζί με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση στα μέλη του Σωματείου. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, καθώς επίσης και μέσω τηλεδιάσκεψης ή εφαρμογής άλλης κατάλληλης τεχνολογίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις μπορεί να λάβει αποφάσεις με τηλεφωνική συνεννόηση ή με ηλεκτρονικά μηνύματα.
16.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να λαμβάνει τις αποφάσεις του συναινετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον σχετικό κανονισμό, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει και ο/η Διευθυντής/ντρια, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου, ενώ μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και μέλη του Σωματείου ως παρατηρητές.
16.3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το ίδιο. Όποιο μέλος του μειοψηφήσει κατά τη λήψη μιας συγκεκριμένης απόφασης πρέπει να διατυπώσει με σαφήνεια το σκεπτικό της άποψής του το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά.
16.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή σε πέντε (5) οποιεσδήποτε συνεδριάσεις εκπίπτει από το αξίωμά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μπορεί να συμμετάσχει το προς έκπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά. Τη θέση του εκπεσόντος μέλους καταλαμβάνει το πρώτο στη σειρά επιλαχόν μέλος.
16.5. Αν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε δεκτή πρόταση δυσπιστίας κατά μέλους του Προεδρείου, το μέλος αυτό χάνει την ιδιότητά του ως μέλος του Προεδρείου.

Άρθρο 17. Αρμοδιότητες του/της Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού/ής Γραμματέα, Ειδικού/ής Γραμματέα, Ταμία, και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

17.1 Ο/η Πρόεδρος ή ο/η νόμιμος/η αναπληρωτής/τριά του έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Να εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο ή ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Να εκπροσωπεί το Σωματείο ο/η ίδιος/ίδια, ή εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο άλλο μέλος του Σωματείου, για ζητήματα πολιτικής του Σωματείου και του διεθνούς κινήματος και να προωθεί και να προβάλλει τις θέσεις και τα επιτεύγματά τους.
 2. Να συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει.
 3. Να υπογράφει, όπου απαιτείται, οικονομικά έγγραφα του Σωματείου.
 4. Να διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου δεν είναι επενδυμένα σε τομείς ή δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των καταστατικών (εθνικού και διεθνούς) και τις αξίες της Διεθνούς Αμνηστίας.
 5. Να μεριμνά ότι το Σωματείο διοικείται ορθά, διασφαλίζοντας την τήρηση του παρόντος καταστατικού και του καταστατικού της Διεθνούς Αμνηστίας και των σχετικών κανονισμών, καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προωθεί τα συμφέροντα του Σωματείου.
 7. Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Γενικός/ή Γραμματέας μετά από συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια καθορίζουν την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.2. Ο/η Αντιπρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Να αντικαθιστά τον/την Πρόεδρο και να εκτελεί τα καθήκοντά του/της σε περίπτωση κωλύματος εκείνου/ης ή παραίτησης μέχρι την εκλογή νέου/ας Προέδρου.
 2. Να συνδράμει και να συμβουλεύει τον/την Πρόεδρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της.
 3. Να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών των επιτροπών, ομάδων εργασίας και άλλων ατόμων στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε καθήκοντα και να παρέχει υποστήριξη στο έργο τους.
 4. Να υποστηρίζει τον/τη Διευθυντή/ντρια σε κρίσιμα καθήκοντά του/της, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καθήκοντα εκπροσώπησης του Σωματείου.

17.3. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Φυλάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου.
 3. Λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο τα αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον/την Πρόεδρο και μετά από συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια.

17.4. Ο/Η Ειδικός/ή Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τα καθήκοντα του/της Γενικού/κής Γραμματέα όταν αυτός/αυτή απουσιάζει ή κωλύεται.
 2. Να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον/τη Γενικό/κή Γραμματέα.
 3. Να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό φόρουμ εσωτερικής επικοινωνίας μελών του Σωματείου.

17.5. Ο/Η Ταμίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Να παρακολουθεί τα οικονομικά του Σωματείου και να έχει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία αυτού περιλαμβανομένης και της πρόσβασης στο web-banking.
 2. Να έχει μια γενική και ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου ανά πάσα στιγμή.
 3. Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε ζήτημα το οποίο μπορεί να απειλήσει ή να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση του Σωματείου με οποιονδήποτε τρόπο είτε στο παρόν είτε στο μέλλον.
 4. Να λειτουργεί ως κύριο πρόσωπο αναφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την επικοινωνία του με την Ελεγκτική Επιτροπή.
 5. Να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις διαδικασίες οικονομικής λογοδοσίας.
 6. Να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και να παρουσιάζει σε αυτήν τον οικονομικό απολογισμό, τον ελεγμένο ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του Σωματείου.
 7. Να μελετά και να εγκρίνει ή να απορρίπτει, αφού συμβουλευτεί και τον/τη Διευθυντή/ντρια, οποιαδήποτε χρηματοδότηση προς το Σωματείο (είτε κεντρικά είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή).
 8. Να φυλάσσει, σε συμφωνία με τον/τη Διευθυντή/ντρια, το Μητρώο Μελών, επιβλέποντας ο,τιδήποτε σχετίζεται με εισφορές μελών και άλλα έσοδα που πραγματοποιεί το Σωματείο.
 9. Να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά στοιχεία ελέγχονται από ορκωτό λογιστή σε ετήσια βάση και ότι τηρούνται οι αρχές, οι κανόνες και οι διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
 10. Να υποβάλλει αναφορές για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή κατά τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και οποτεδήποτε αυτό του/της ζητηθεί.

Άρθρο 18. Αρμοδιότητες Ελεγκτικής Επιτροπής

18.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται το καταστατικό, οι κανονισμοί και οι κανόνες της νόμιμης και χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
18.2. Ενημερώνει εγγράφως τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου.
18.3. Δικαιούται να απαιτεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για σοβαρά θέματα που αφορούν τα οικονομικά του Σωματείου.
18.4. Εποπτεύει τις εργασίες σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου.

Άρθρο 19. Σύνθεση και Εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής

19.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται ανά διετία με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη από ένα ενιαίο, ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, κατά τις ίδιες αρχαιρεσίες που διεξάγονται για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Για τον τρόπο κατάρτισης του ψηφοδελτίου, την υποβολή υποψηφιότητας, την προτίμηση και τα αναπληρωματικά μέλη εφαρμόζονται ανάλογα τα στο παρόν καταστατικό οριζόμενα για το Διοικητικό Συμβούλιο με τη διαφορά ότι οι σταυροί προτίμησης είναι τρεις (3).
19.2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να επανεκλεγούν μέχρι τρεις διαδοχικές θητείες και πρέπει να παρέλθει μια διετία πριν υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.
19.3. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συμπληρώνονται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι τη συμπλήρωση από τη Γενική Συνέλευση τυχόν κενών θέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής, αυτή λειτουργεί και αποφασίζει νόμιμα με τη μειωμένη σύνθεση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μελών.
19.4 Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20. Διευθυντής/ντρια

20.1. Ο/η Διευθυντής/ντρια είναι έμμισθος/η, προσλαμβάνεται δε και απολύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η πρόσληψη του/της Διευθυντή/ντριας γίνεται μετά από προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό. Μεταξύ του Σωματείου και του/της Διευθυντή/ντριας συνάπτεται σύμβαση στην οποία, μεταξύ άλλων, καθορίζεται η διάρκεια και οι όροι αυτής, οι αποδοχές του/της Διευθυντή/ντριας, καθώς και τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του/της. Ο/η Διευθυντής/ντρια εποπτεύεται και αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς το οποίο και λογοδοτεί, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον σχετικό εσωτερικό κανονισμό.
20.2. Ο/η Διευθυντής/ντρια ασκεί τη διαχείριση του Σωματείου και είναι υπεύθυνος/η για την καθημερινή του λειτουργία, για την εφαρμογή της πολιτικής της Διεθνούς Αμνηστίας, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και των διεθνών οργάνων της Διεθνούς Αμνηστίας. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον σχετικό εσωτερικό κανονισμό.
20.3. Ο/η Διευθυντής/ντρια είναι προϊστάμενος/η του «Γραφείου» το οποίο απαρτίζεται από το επαγγελματικό και το εθελοντικό προσωπικό (ασκούμενοι κλπ) του Σωματείου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάγκη πρόσληψης ή απόλυσης επαγγελματικού προσωπικού και συμμετέχει υποχρεωτικά στην εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης για την πρόσληψη ατόμων του επαγγελματικού προσωπικού όπως ορίζεται στον σχετικό κανονισμό.
20.4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια είναι υπεύθυνος/η για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, υπό την εποπτεία του Δ.Σ. μέσω του/της Ταμία, επιδιώκοντας την αύξηση των εσόδων του και την κατανομή των εν γένει δαπανών αυτού κατά τον επωφελέστερο για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου τρόπο. Ο/η Διευθυντής/ντρια εκπροσωπεί το Σωματείο στην επικοινωνία και τις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
20.5. Ειδικότερα καθήκοντα του/της Διευθυντή/ντριας, πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά σε επιμέρους άρθρα του παρόντος καταστατικού, είναι και τα ακόλουθα:

 1. Η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου και, μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η υλοποίησή του.
 2. Η διαχείριση των επιχειρησιακών δομών του Σωματείου, επαγγελματικών (Γραφείου) και εθελοντικών (ομάδων, θεματικών δικτύων κλπ).
 3. Η ανάπτυξη του Σωματείου, τόσο ποσοτική (αύξηση αριθμού μελών και λοιπών εθελοντών) όσο και ποιοτική (αποτελεσματικότητα δράσεων, προβολή αυτών κλπ).
 4. Η κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού και η εφαρμογή του μετά την έγκρισή του.
 5. Η ευθύνη για την εφαρμογή της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας, καθώς και των κατευθύνσεων της Διεθνούς Αμνηστίας για την ασφάλεια, την υγεία και τη δημιουργία του βέλτιστου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους στο Γραφείο.
 6. Ο καθορισμός μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση κρίσεων και άλλων κινδύνων και η εφαρμογή αυτών σε περίπτωση που παρουσιαστούν τέτοιες κρίσεις ή κίνδυνοι, όπως ορίζεται στον σχετικό κανονισμό.
 7. Η εκπροσώπηση του Σωματείου για ζητήματα της ισχύουσας πολιτικής της Διεθνούς Αμνηστίας, η προώθηση και προβολή των θέσεων και δραστηριοτήτων της και κάθε συναφής παρέμβαση που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου και του διεθνούς κινήματος.
 8. Η εφαρμογή μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη λειτουργία και στη δραστηριότητα του Γραφείου.
 9. Η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των μελών, των εθελοντών, του κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου για τις δράσεις του Σωματείου, τις αποφάσεις, τις δράσεις, τις θέσεις και τις απόψεις της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως ορίζεται στον σχετικό κανονισμό.
 10. Η ευθύνη για τον ιστότοπο του Σωματείου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ηλεκτρονική ή άλλου τύπου αλληλογραφία ή επικοινωνία.
 11. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των μελών, λοιπών εθελοντών και επαγγελματικού προσωπικού κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στον σχετικό κανονισμό.
 12. Η επικοινωνία με τη Διεθνή Γραμματεία και η ενημέρωση των μελών για τις αποφάσεις και κατευθύνσεις αυτής.

20.6. Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του/της Διευθυντή/ντριας, ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει έναν/μία Υπεύθυνο/η Γραφείου που ενεργεί υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου για το αναγκαίο χρονικό διάστημα.
20.7. Ο/Η Διευθυντής/ντρια παρακολουθεί υποχρεωτικά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του/της, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.
20.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και με αμοιβαίο σεβασμό και συναδελφικό πνεύμα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και του διεθνούς κινήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή πριν από τη λήψη οποιασδήποτε σημαντικής απόφασης σκόπιμο είναι να προηγείται διαβούλευση μεταξύ τους, η τελική όμως απόφαση ανήκει στο μέρος που έχει τη σχετική αποκλειστική αρμοδιότητα, το οποίο και είναι υπεύθυνο γι’ αυτήν.

Άρθρο 21. Εθελοντές μέλη του Σωματείου

Δεδομένης της ταυτότητας της Διεθνούς Αμνηστίας ως εθελοντικής Οργάνωσης, μέρος της δουλειάς και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Σωματείου αναλαμβάνεται από δομές εθελοντών ή/και μεμονωμένους/ες εθελοντές/ντριες που είναι μέλη του Σωματείου. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των δομών εθελοντών/ντριών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σύστασης ή διάλυσής τους, του τρόπου ορισμού των μελών τους, του ορισμού των υπεύθυνων προσώπων ή οργάνων εποπτείας τους και των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου, εγκεκριμένους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22. Εθελοντές μη μέλη του Σωματείου

22.1. Το Σωματείο επιζητά, εκτός από την εθελοντική προσφορά των μελών του, και τις εθελοντικές υπηρεσίες ατόμων που εμπνεόμενα από τις αξίες και τους σκοπούς της Διεθνούς Αμνηστίας επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δραστηριοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της Διεθνούς Αμνηστίας, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική αμοιβή ή οποιουδήποτε άλλου είδους αντάλλαγμα.
22.2. Για να γίνει δεκτός/η από το Σωματείο κάποιος/α ως εθελοντής/ντρια πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει εξαιρέσεις, εφόσον λάβει γραπτή άδεια από όποιον/α ασκεί τη γονική μέριμνα του/της ενδιαφερομένου/ης.
22.3. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός προγράμματος για την εκπαίδευση των εθελοντών/ντριών το οποίο έχει καταρτιστεί για την υποστήριξη και διευκόλυνση του έργου και των δραστηριοτήτων τους.
22.4. Σε εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εθελοντών/ντριών μη μελών του Σωματείου.

Άρθρο 23. Πόροι – Έσοδα – Διαφάνεια

23.1. Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών, τις εισφορές των οικονομικών υποστηρικτών/τριών, τις δωρεές, τις χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή που δεν απαγορεύεται από το παρόν καταστατικό. Το Σωματείο απαγορεύεται να επενδύει χρήματα στο χρηματιστήριο και να παίρνει χρηματικές ή μη δωρεές από καζίνο, οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Σωματείο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτείται από πηγές που απαγορεύονται από το εκάστοτε πλαίσιο χρηματοδότησης της Διεθνούς Αμνηστίας. Το Σωματείο, για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εφαρμόσει πιο περιοριστικό πλαίσιο χρηματοδότησης από το εκάστοτε της Διεθνούς Αμνηστίας.
23.2. Η ευθύνη της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών, η σχετική ενημέρωση γι’ αυτήν και οι συναλλαγές σε μετρητά είναι αρμοδιότητες του/της Ταμία ή του/της Προέδρου ή του στελέχους του Σωματείου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτόν το λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για τον γενικό έλεγχο.
23.3. Η οικονομική διαχείριση του Σωματείου υπόκειται σε ετήσιο ανεξάρτητο έλεγχο. Η σχετική έκθεση πρέπει να ολοκληρώνεται εγκαίρως πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και να είναι δημόσια διαθέσιμη.
23.4. Η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου δεν είναι δυνατόν να αποβαίνει προς οικονομικό όφελος οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου και κανένα τμήμα των εσόδων ή των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου δεν μπορεί να αποφέρει οικονομικό όφελος σε οποιοδήποτε μέλος του.

Άρθρο 24. Πολιτική ανεξαρτησία

24.1. Το Σωματείο αναγνωρίζει τη σημασία των πολιτικών θεσμών και των κομμάτων ως θεμελιώδες και απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, υποστηρίζει τις αξίες στις οποίες βασίζεται το δημοκρατικό πολίτευμα και αναγνωρίζει τους νόμιμους θεσμούς και τις διαδικασίες που έχουν εγκαθιδρυθεί από το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
24.2. Το Σωματείο επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών του χωρίς να επηρεάζεται από τις όποιες κομματικές πολιτικές και ασκεί τις δραστηριότητές του χωρίς διάκριση προς όλες τις χώρες ή συνασπισμούς που διέπονται από διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες.
24.3. Τα μέλη του Σωματείου δεν επιτρέπεται χωρίς εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/της Διευθυντή/ντριας να συμμετέχουν σε συναντήσεις πολιτικών οργανισμών ή σε συναφείς δραστηριότητες ενεργώντας ή ισχυριζόμενα ότι ενεργούν ως εκπρόσωποι του Σωματείου.
24.4. Κανένα μέλος του Σωματείου δεν επιτρέπεται, εκ μέρους του Σωματείου, να ζητά, να διαπραγματεύεται, ούτε να αποδέχεται χρηματικές δωρεές ή δωρεές αγαθών, παροχές υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο, από οποιαδήποτε πηγή, χωρίς άδεια του Σωματείου.
24.5. Διαφορές και διενέξεις που ανακύπτουν στο εσωτερικό του Σωματείου, όπως μεταξύ Διευθυντή/ντριας και Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταξύ μελών του Σωματείου, αντιμετωπίζονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό.

Άρθρο 25. Τηρούμενα Βιβλία

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

 1. Μητρώο Μελών, στο οποίο καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, η ημερομηνία εγγραφής, το τηλέφωνο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε μέλους.
 2. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.
 5. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, στο οποίο εμφανίζεται λεπτομερώς κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
 6. Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων.
 7. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 26. Συμμετοχή στη Διεθνή Γενική Συνέλευση

26.1. Ο ελάχιστος αριθμός εκπροσώπων του Σωματείου στo ανώτατο διεθνές αποφασιστικό σώμα ορίζεται από το διεθνές κίνημα.
26.2. Τα δύο μέλη της αντιπροσωπείας του Σωματείου επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία προηγείται χρονικά της σύγκλησης του ανωτάτου διεθνούς αποφασιστικού σώματος.
26.3. Τα εκλεγμένα μέλη της αντιπροσωπείας του Σωματείου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στo ανώτατο διεθνές αποφασιστικό σώμα περισσότερες από τρεις συνεχόμενες φορές.

Άρθρο 27. Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13.6 απαρτία και πλειοψηφία. Διαλύεται πάντοτε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εάν απομείνουν λιγότερα από 10 μέλη.
 2. Εάν είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή να συνεχίσει να λειτουργεί το Σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό, εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των μελών του ή από άλλα αίτια.
 3. Εάν επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που προβλέπεται στο καταστατικό.

​Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου και αφού ικανοποιηθούν οι δανειστές και πληρωθούν οι οφειλές του, τα υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν διανέμονται μεταξύ των μελών του, αλλά περιέρχονται στην Amnesty International Ltd. και διατίθενται κατόπιν απόφασης του ανωτάτου διεθνούς διοικητικού σώματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης τέτοιας απόφασης διατίθενται σε άλλο ίδρυμα με παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Διεθνούς Αμνηστίας.

Άρθρο 28. Τελικές διατάξεις

28.1. Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου, καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
28.2. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού επικρατούν κάθε τυχόν αντίθετης ρύθμισης των κανονισμών ή οποιωνδήποτε άλλων κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου.
28.3. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 28 άρθρα και μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2017 από από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για αυτόν το σκοπό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την ημερομηνία καταχώρησής του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.